دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:38:15 AM 1399 / 05 / 22
 


اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده بهداشت در سال تحصیلی 92/91


ردیف

رشته

ورودی

مقطع

نام ونام خانوادگی

1

بهداشت محیط

89

کارشناسی پیوسته

عطیه سالم

2

بهداشت محیط

90

کارشناسی پیوسته

ندا سادات  سیدی بیدگلی

3

بهداشت محیط

91

کارشناسی پیوسته

زینب پرموزه

4

بهداشت حرفه ای 

89

کارشناسی پیوسته

سمیه سرکاری محمد آبادی

5

بهداشت حرفه ای 

90

کارشناسی پیوسته

فریده خیرخواه

6

بهداشت حرفه ای 

91

کارشناسی پیوسته

معصومه آقائی خوندایی

7

بهداشت حرفه ای 

91

کارشناسی نا  پیوسته

راضیه سادات پور سیدی فینی

8

بهداشت عمومی

91

کارشناسی پیوسته

زینب محمد زاده

9

بهداشت عمومی

91

کارشناسی ناپیوسته

مرضیه سادات نکویی اونجی

10

بهداشت عمومی

90

کارشناسی ناپیوسته

زهرا توکلی

11

بهداشت عمومی

90

کارشناسی پیوسته

آمنه کاظم زاده اردستانی

12

بهداشت عمومی

89

کارشناسی پیوسته

اعظم علی نقی پور

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر