دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:27:43 PM 1399 / 05 / 24
 

 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 

 برنامه کلاسی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

ترم بندی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر