دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:01:04 AM 1399 / 05 / 22
 

 

 ترم بندی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

جهت مشاهده برنامه ترم بندی رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست کلیک کنید

ردیف

نام درس

کد درس

نوع درس

واحد

دروس پیشنیاز

 

ترم

 

نظری

عملی

جمع

1

سیستم اطلاع رسانی پزشکی

1732101

کمبود جبرانی

0.5

0.5

1

-

ترم اول

2

آمار و روش تحقیق

1732102

کمبود جبرانی

2.5

0.5

3

-

3

زبان تخصصی HSE

1732116

اختصاصی اجباری

2

0

2

-

4

ایمنی در پروژه های عمرانی

1732124

اختصاصی اختیاری

2

0

2

-

5

مدیریت بهداشت محیط

1732113

اختصاصی اجباری

2

0

2

-

6

اصول ومبانی مدیریت

1732105

کمبود جبرانی

3

0

3

-

7

مدیریت بهداشت حرفه ای

1732114

اختصاصی اجباری

1.5

0.5

2

-

جمع

13.5

5/1

15

 

1

مدیریت بحران

1732111

اختصاصی اجباری

1.5

0.5

2

-

ترم دوم

2

ارزیابی اثرات توسعه بر بهداشت و محیط زیست

1732117

اختصاصی اجباری

1.5

0.5

2

-

3

مدیریت یکپارچه سلامت ومحیط زیست

1732110

اختصاصی اجباری

1.5

0.5

2

-

4

قوانین مقررات واستانداردهای HSE

1732112

اختصاصی اجباری

2

0

2

-

5

ارزش گذاری اقتصادی درHSE

1732118

اختصاصی اجباری

1

1

2

-

6

مدیریت ایمنی وریسک

1732115

اختصاصی اجباری

2.5

0.5

3

-

جمع

10

3

13

 

 

1

 

مدیریت حریق

1732119

اخصاصی اختیاری

2

0

2

-

ترم سوم

2

بررسی وتجزیه وتحلیل حوادث

1732121

اختصاصی اختیاری

2

0

2

-

3

پایان نامه

1732140

اختصاصی اجباری

0

4

4

-

جمع

4

4

8

 

1

جمع کل

 

 

27.5

8.5

36

کلیه دروس

 
 

توجه: دروس جبرانی 7 واحد دروس اختصاصی 6 واحد دروس اختصاصی اجباری 19 واحد پایان نامه 4 واحد جمعا 36 واحد، که بدون دروس جبرانی 29 واحد می باشد. ضمنا دروس جبرانی در معدل نیمسال و معدل کل محاسبه نمی گردد.

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر