دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:14:11 AM 1398 / 08 / 21
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

بهداشت عمومی

 

بهداشت عمومی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 91 ( ترم 7)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده ها

دکتر کبریایی

مرکز کامپیوتر

پاتولوژی جغرافیایی ایران

دکتر دهقانی

کلاس (6)

اکولوژی انسانی

خانم ایرانشاهی

کلاس (4)

یکشنبه

کارآموزی در عرصه (2)

طبق برنامه

کارآموزی در عرصه (2)

طبق برنامه

انقلاب اسلامی -گروه7

( مشترک با حرفه ای 91)

آمفی تئاتر–آقای اصولی

دوشنبه

کارآموزی در عرصه (2)

کارآموزی در عرصه (2)

کارآموزی در عرصه (2)

سه شنبه

کارآموزی در عرصه (2)

کارآموزی در عرصه (2)

کارآموزی در عرصه (2)

چهارشنبه

کارآموزی در عرصه (2)

کارآموزی در عرصه (2)

کارآموزی در عرصه (2)

 

 

 

 

بهداشت عمومی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 92 ترم(5)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

تغذیه کاربردی

دکتر تقی زاده-کلاس(4)

بهداشت دهان و دندان

دکتر فرجی-کلاس(4)

 

یکشنبه

 

اقتصاد بهداشت

دکتر فخری-کلاس(6)

توانبخشی و رفاه اجتماعی

خانم داداشی-کلاس(1)

دوشنبه

کلیات پزشکی و بهداشت- گروه2

دکتر فخری-کلاس(4)

تربیت بدنی (1) خواهران  گروه ( 7 )  -سالن

خانم لقب دوست

تاریخ اسلام  -گروه7

( مشترک با عمومی 94) -کلاس(6)

آقای زجاجی

سه شنبه

مدیریت و نظارت در مراکز

دکتر کبریایی-کلاس(6)

بهداشت سالمندان

آقای آقاجانی-کلاس(6)

 

چهارشنبه

بهداشت محیط (2)-نیمه اول

دکتر میرانزاده-کلاس(5)

دانش خانواده و جمعیت- گروه7

آقای شاه فضل –کلاس (4)

 

 

 

 

 

 بهداشت عمومی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی93 ( ترم3)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

تکنولوژی آموزشی

خانم فقیهی-آمفی تئاتر

 

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران

دکتر گیلاسی-کلاس(5)

یکشنبه

برنامه ملی واگیر

دکتر فخری-کلاس(6)

بهداشت محیط (1) –نیمه اول

دکتر مصطفایی-کلاس (3)

زبان عمومی

کلاس(4)-خانم نجفی

دوشنبه

آموزش بهداشت و ارتباطات

مهندس رمضانی-کلاس(5)

بهداشت مادران و کودکان

خانم عباس زاده-کلاس(5)

زبان عمومی

کلاس(1) -خانم نجفی

سه شنبه

فارماکولوژی –نیمه دوم

دکتر مصداقی نیا-کلاس(1)

اخلاق اسلامی -گروه7-آقای مقیسه

( مشترک با حرفه ای 93 ) –آمفی تئاتر

 

** کلاس بهداشت مواد غذایی ( استاد : دکتر عاصمی ) روز شنبه ساعت ( 6-4  ) بعد از ظهر در کلاس ( 5  ) تشکیل خواهد شد.

** کلاس مصون سازی  ( استاد : آقای مدبر ) روز دوشنبه ساعت ( 6-4  ) بعد از ظهر (  نیمه دوم )  در کلاس  (  1 ) تشکیل خواهد شد.( 4 جلسه ) 

** کلاس مصون سازی  ( استاد : دکتر متدین) روز سه شنبه ساعت ( 8-6  ) بعد از ظهر-(  نیمه اول )  در کلاس  ( 1) تشکیل خواهد شد. ( 4 جلسه )

 

 

 

 بهداشت عمومی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی94 ( ترم1)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

اصول و کلیات خدمات

مهندس صباحی-کلاس(6)

کلیات پزشکی و بهداشت

دکتر فخری-آمفی تئاتر

بیوشیمی

خانم دکتر بهمنی-کلاس(6)

یکشنبه

تربیت بدنی (1) خواهران  گروه  ( 8 )-سالن-خانم  حجتی مقدم

روانشناسی و بهداشت روان

آقای سازور-آمفی تئاتر

 

دوشنبه

میکروب شناسی (1)–عملی

آزمایشگاه

میکروب شناسی (1) -نظری

دکتر راستی-کلاس(6)

تاریخ اسلام –گروه7

آقا ی زجاجی

( مشترک با عمومی 92) -کلاس(6)

سه شنبه

اندیشه اسلامی (1)

( مشترک با حرفه ای 94 ) -آمفی تئاتر-گروه7

آقای باکویی

تشریح و فیزیولوژی

دکتر اطلسی –دکتر حیدری

کلاس(4)

زبان پیش دانشگاهی

کلاس(4)-گروه8

آقای میر خباز

 

 

کارشناسی ناپیوسته عمومی  (شبانه) ورودی 93 ترم سه

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

تغذیه کاربردی
ک 4

اندیشه اسلامی دو
مکان پیرا پزشکی

بهداشت محیط (3)
ک 2 نیمه اول

بهداشت مواد غذایی
 ک  5

   

2

یک شنبه

برنامه ملی وااگیر
 ک 6

اقدامات بهداشتی نیمه دوم ک 3

بیماریهای شایع کودکان
ک  3

تاریخ اسلام
 ک 2

فرهنگ و تمدن
مکان پیراپزشکی

 

3

دو شنبه

 

 

 

 

 

 

4

 سه شنبه

 

 

 

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 کارشناسی نا پیوسته عمومی (شبانه) ورودی 93 ترم سه

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

اندیشه اسلامی دو
 کد گروه 4

2

 

1010102

 

متون اسلامی

2

 

1010106

 

تاریخ اسلام  کد گروه 9

2

 

1010105

حاجی آقا جمشیدی

دانش خانواده و جمعیت

2

 

1010108

 

فرهنگ تمدن اسلام 
کد گروه 4

2

 

1010107

 

انقلاب اسلامی

2

 

1010104

 

برنامه ملی واگیر

2

 

1319117

دکتر فخری

بهداشت محیط 3

1

 

1319160

مهندس حنانی-
 دکتر مصطفایی +دکتر
 بهرامی

تغذیه کاربردی

1.5

0.5

1319127

دکتر تقی زاده

بیماریهای شایع کودکان

2

 

1319118

خانم تقربی

بهداشت مواد غذایی

2

 

1319158

دکتر عاصمی

اقدامات بهداشتی

1

 

1319159

دکترربانی

جمع

22

0.5

 

22

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر