دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:01:36 AM 1398 / 08 / 21
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

کارشناسی ارشد بهداشت محیط 

 

 کارشناسی ارشد محیط ورودی 93 ترم سوم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

کنترل آلودگی هوا

 

 

 

 

 

3

دو شنبه

 

سم شناسی محیط

 

 

 

 

4

 سه شنبه

 

طراحی تصفیه فاضلاب

 

 

 

 

5

چهار شنبه

مدیریت فاضلاب صنعتی

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 کارشناسی ارشد محیط ورودی 94 ترم یک 

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

روش تحقیق

سیستم اطلاع رسانی پزشکی
11.30-13 مرکز کامپیوتر

 

 

 

2

یک شنبه

 

مدیریت توسعه منابع آب

 

 

سیستم اطلاع رسانی
 پزشکی  مرکز کامپیوتر

 

3

دو شنبه

کاربرد روشهای پیشرفته

 

زبان تخصصی

 

 

 

4

 سه شنبه

آزمایشگاه    کاربرد روشهای  پیشرفته

 

 

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 کارشناسی ارشد محیط ورودی 92 ترم چهار

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 

1

شنبه

 

 

 پایان نامه

 

 

2

یک شنبه

3

دو شنبه

4

 سه شنبه

5

چهار شنبه

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 کارشناسی ارشد محیط ورودی 91 ترم پنجم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

 

3

دو شنبه

 

4

 سه شنبه

 

5

چهار شنبه

 

 

پنج شنبه 

 
 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر