دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:55:35 AM 1399 / 05 / 22
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده بهداشت
دایره امتحانات

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 94/95 دانشکده بهداشت

 

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت حرفه ای    94

بهداشت حرفه ای پیوسته 93

بهداشت حرفه ای    پیوسته 92

بهداشت حرفه ای 91

بهداشت عمومی    94

بهداشت عمومی   پیوسته 93

بهداشت عمومی    پیوسته 2

بهداشت عمومی 91

 

1394/10/16

چهارشنبه

ریاضیات عمومی (1)
  10-12

آمار حیاتی
     10-8

مهندسی انسانی (2)
  10-12

-

میکروب شناسی (1)
 10-12

برنامه ملی واگیر
   10-8

اقتصاد بهداشت
     10-8

-

 

1394/10/17

پنجشنبه

-

-

-

-

-

بهداشت محیط (1)
  12-10

-

-

 

1394/10/18

جمعه

******

******

******

******

******

******

******

******

 

1394/10/19

 شنبه

فیزیک اختصاصی (1)
  10-12

ایمنی در محیط کار (1)10
-8

مکانیک سیالات
  12-10

-

تشریح و فیزیولوژی
10-8

زبان عمومی
   10-8

تغذیه کاربردی
     10-8

-

 

1394/10/20

 یکشنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1394/10/21

 دوشنبه

-

کمکهای اولیه
  10-8

ایمنی در محیط کار (3)
10-8

-

-

بهداشت مواد غذایی
 10-8

بهداشت محیط (2)  
  10-8

-

 

1394/10/22

 سه شنبه

فیزیولوژی و کالبد
 10-12

-

-

-

کلیات پزشکی و بهداشت
 10-8

-

کلیات پزشکی و بهداشت
 10-8

-

 

1394/10/23

 چهار شنبه

-

اخلاق اسلامی
 12-10

-

-

-

اخلاق اسلامی
 12-10

-

-

 

1394/10/24

 پنجشنبه

معارف (1)
 12-10

-

بهداشت پرتو
  10-8

-

معارف (1)
 12-10

مصون سازی
   12-10

بهداشت سالمندان
  10-8

-

 

1394/10/25

 جمعه

******

******

******

******

******

******

******

******

 

1394/10/26

 شنبه

زبان پیش
گروه7
 8-10

زبان عمومی
   10-8

-

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی
 10-8

بیوشیمی
  12-10

بهداشت مادران و کودکان
  12-10

توانبخشی و رفاه
  10-8

پاتولوژی جغرافیایی12
-10

 

1394/10/27

 یکشنبه

-

-

سم شناسی شغلی  10-8

-

-

-

-

-

 

1394/10/28

 دوشنبه

شیمی عمومی
 10-8

مهندسی انسانی (1)
   10-8

-

نقشه کشی صنعتی
    8-10

روانشناسی و بهداشت
 12-10

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع
       8-10

بهداشت دهان و دندان
 12-10

اکولوژی انسانی
        10-12

 

1394/10/29

 سه شنبه

-

-

مبانی کنترل آلودگی
  12-10

-

تاریخ اسلام
12-10

-

تاریخ اسلام
 12-10

-

 

1394/10/30

 چهار شنبه

بیوشیمی و اصول تغذیه
 12-10

مکانیک جامدات
  10-8

-

انقلاب اسلامی
 12-10

-

تکنولوژی آموزشی
 10-8

-

انقلاب اسلامی
12-10

 

1394/11/1

 پنجشنبه

-

-

دانش خانواده و جمعیت
10-12

-

زبان پیش
گروه8 
8-10

فارماکولوژی
   12-10

دانش خانواده و جمعیت
 12-10

-

 

1394/11/2

 جمعه

******

******

******

******

******

******

******

******

 

1394/11/3

 شنبه

آشنایی با صنایع
 10-8

مبانی نمونه برداری
  10-8

-

-

اصول و کلیات خدمات
 10-8

آموزش بهداشت و ارتباطات      
 10-12

مدیریت و نظارت 
12-10

کاربرد کامپیوتر
 10-8

 
 

 

 

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 94/95 دانشکده بهداشت

تاریخ امتحان

روز امتحان

محیط 94

محیط 93

محیط 92

محیط 91

محیط ارشد 94

محیط ارشد 93

ارشد HSE

عمومی ناپیوسته شبانه 93

1394/10/16

چهارشنبه

ریاضی یک
10-12

معادلات دیفرانسیل
10-12

اقتصاد مهندسی
8-10

اقتصاد مهندسی
8-10

 

کنترل الودگی هوا
10-12

 

برنامه ملی واگیر
 10-8

1394/10/17

پنجشنبه

           

زبان تخصصی
10-12

 

1394/10/18

جمعه

               

1394/10/19

 شنبه

 

بهداشت مواد غذایی
8-10

مکانیک خاک
10-12

بهره برداری و نگهداری
10-12

روشهای پیشرفته
10-12

   

تغذیه کاربردی
8-10

1394/10/20

 یکشنبه

آمارزیستی  12-10

       

مدیریت فاضلاب 12-10

اصول مدیریت12-10

 

1394/10/21

 دوشنبه

 

بهداشت پرتو حفاظت
10-12

 

آشنایی با مدل سازی
10-12

     

بهداشت مواد غذایی
8-10

1394/10/22

 سه شنبه

شیمی عمومی
10-12

 

هیدرولیک
10-12

 

زبان تخصصی
10-12

سم شناسی محیط
8-10

مدیریت محیط 10-8

 

1394/10/23

 چهار شنبه

 

اخلاق اسلامی
10-12

 

فاضلاب صنعتی
10-12

 

 

 

بیماریهای شایع کودکان
10-12

1394/10/24

 پنجشنبه

اندیشه اسلامی یک
10-12

 

کلیات ایمنی و حرفه ای
8-10

 

روش تحقیق
10-12

طراحی تصفیه  فاضلاب
10-12

اطلاع رسانی 10-8

بهداشت محیط (3) 10-8
اقدامات بهداشتی 12-10

1394/10/25

 جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

1394/10/26

 شنبه

 

زبان عمومی
8-10

 

کاربرد بیوتکنولوژی
10-12

اطلاع رسانی پزشکی
10-12

 

 

 

1394/10/27

 یکشنبه

فیزیک عمومی 10-8

 

مدیر کیفیت آب 10-8

 

 

 

آمار وروش 10-8

 

1394/10/28

 دوشنبه

 

گندزداها
8-10

 

کاربرد موتور تلمبه
10-12

مدیریت توسعه منابع
10-12

 

 

 

1394/10/29

 سه شنبه

 

 

تاریخ اسلام  12-10

 

 

 

مدیریت حرفه  12-10

 

1394/10/30

 چهار شنبه

زبان پیش دانشگاهی
8-10

ایمنی و کاربرد
8-10

 

انقلاب اسلامی
10-12

 

 

 

 

1394/11/01

 پنجشنبه

 

میکروبیولوژی محیط
10-12

اپیدمیولوژی محیط
8-10

 

 

 

ایمنی درعمرانی   10-8

 

1394/11/02

 جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

1394/11/03

 شنبه

نقشه برداری
8-10

رسم فنی و نقشه کشی
10-12

فرآیندها و عملیات
10-12

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر