دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:21:51 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت

تازه های کتاب - اردیبهشت 1394

لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران - اردیبهشت 1394
 

عنوان

ارزیابی جامعه و روش تحقیق در خانه بهداشت

درسنامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی

مرور ساختاریافته و متاآنالیز

روش تحلیل سری های زمانی بیماریها با استفاده از stata

مرجع اپیدمیولوژی 3 جلدی

اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر

راهنمای کنترل بیماریها

راهنمای گام به گام استفاده از نرم افزار MAXqd2 در تحقیق کیفی

راهنمای کاربردی فراتحلیل

آزمون فرضیه با نرم افزار SPSS

مدیریت استراتژیک

نکات برتر مدیرت پسماند و کلیات بهداشت

کلیات بهداشت حرفه ای و بیماریهای شایع

فرهنگ ایمنی

700 نکته در 700 تست جامعه شناسی

ایمنی،سلامت شغلی و بهداشت محیط در بیمارستان

راهنمای آموزش در کارآموزی بهداشت

ارزیابی ریسک با مدل سلسله مراتبی

ارزیابی ریسک حریق

ارگونومی کاربردی در صنعت

اصول پیشگیری از حریق و حوادث

اصول و مبانی نمونه برداری و رویکردهای ارزیابی مواجهه شغلی

امواج رادیویی

ایمنی بیمار با رویکرد فاکتورهای انسانی

ایمنی شبکه های توزیع برق

ایمنی گازهای خطرناک

ایمنی، بهداست و محیط زیست در ریخته گری

بازرسی فنی ایمنی

بهداشت حرفه ای ویژه کارشناسان مراکز بهداشتی

پرتو ماورا بنفش

روشهای ارزیابی جابجایی دستی بار در ارگونومی

روشهای مهندسی کنترل آلودگی هوا

طراحی سیستم های تهویه صنعتی

عوامل زیان اور شیمیایی در محیط کار

فرهنگ ایمنی

قوانین و الزامات ایمنی و حفاظت کار در نیروگاه های اتمی

مدیریت ارزیابی ریسک جلد 3

مدیریت به شیوه ایمن

مهندسی شاخصهای عملکردی بهداشت در صنایع نفت و گاز

مهندسی عوامل انسانی ارگونومی کاربردی

نکات بازبینی ارگونومی

کاربرد spss در تحقیقات

روشهای و تجزیه و تحلیل آمار زیستی

آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی

روش تحقیق در علوم زیستی

بهداشت کار و فرسودگی شغلی

فیزیک برای دانشجویان بهداشت و پیراپزشکی

توانبخشی برای رشته کارشناسی بهداشت عمومی

راهنمای مقاله نویسی در علوم پزشکی

نکات آمار و روش تحقیق

کاربرد روشهای آماری در علوم پزشکی

روش تحقیق و آمار در پرستاری

مقدمه ای بر پژوهش پدیدار شناسی

طرح های تحقیق ترکیبی

اصول و روشهای پژوهش کیفی

فرایند نقد تحقیقات کمی و کیفی

راهنمای اقدام پژوهشی

آموزش بهداشت ارتباطات و تکنولوژی آموزشی

گیاهان دارویی: پرستاری و آموزش به بیمار

راهنمای کامل بارداری هفته به هفته

جمعیت شناسی

راهنمای بالینی شیردهی برای پزشکی و پیراپزشکان

اقتصاد سلامت

دستگاه های خوانش مستقیم آلاینده های هوا

پایش نکهداری و راهبری تجهیزات پالایش هوا

بهداشت در هزاره سوم

اصول توانبخشی

راهنمای مدیریت پسماند

نکات برتر مدیریت پسماند آلودگی هوا

روش تحقیق

آمار و روش تحقیق

اقتصاد سلامت

فرهنگ اپیدمیولوژی

تکنولوزی آب و فاضلاب

Spss

آمار زیستی

جداسازی زیستی

روشهاو تجریه و تحلیلآمار زیستی

اصول بهداشت محیط کار

بیماریهای انگلی شایع

آبرسانی شهری

پایش هوا جلد 1

SPSSچهرئی

اپیدمیولوژی شایع

پسماندهای شهری

راهنمای یکپارچگی سرمایه در سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست

آنالیز پسماند

راهنمای سیستم های آبرسانی با جریان ثقلی

آلودگی هوا

مواد زائد جامد

کلیات مهندسی بهداشت(مبارزره با ناقلین، بهداشت پرتوها و صدا)

کلیات بهداشت عمومی

کلیات بهداشت محیط

ارتقاء بهسازی

مشخصات تجهیزات فنی و ایمنی سامانه های کلرزنی

آموزش محیط زیست و مدیریت پسماند

مکانیک سیالات و هیدرولیک

نانو ذرات در چرخه آب

راهنمای جامع آزمایشهای آب

گندزدایی آب

راهنمای ارزیابی تجارت کیفیت آب

میکروبیولوژی محیط زیست

2000 نکته آلودگی هوا

مدیریت ایمنی و سلامت روان محیط کار

مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست

آنالیز مواد زائد

آزمایشات پسماندهای جامد

آلودگی هوا

روانشناسی در علوم تربیتی

اصول و روشهای آمار زیستی

روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

فیزیولوژی انسان

راهنمای کارآموزی در صنعت

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر