دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:02:50 AM 1399 / 05 / 22
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

کارشناسی ارشد بهداشت محیط 

 

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد محیط ورودی 93 ترم چهارم 

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

پایان نامه

 

2

یک شنبه

 

3

دو شنبه

 

4

 سه شنبه

 

5

چهار شنبه

 

6

پنج شنبه 

 
 

 

 

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد محیط ورودی 94 ترم دو 

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

ارزیابی اثرات توسعه

طراحی تصفیه خانه آب

 

 

 

 

3

دو شنبه

اکولوژی محیط

مدیریت مواد زائد جامد

 

 

 

 

4

 سه شنبه

 

 

 

 

 

 

5

چهار شنبه

 

مدیریت فاضلاب

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد محیط ورودی 92 ترم پنجم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

پایان نامه

 

2

یک شنبه

 

3

دو شنبه

 

4

 سه شنبه

 

5

چهار شنبه

 

6

پنج شنبه 

 
 

 

 

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد محیط ورودی 91 ترم ششم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

پایان نامه

 

2

یک شنبه

 

3

دو شنبه

 

4

 سه شنبه

 

5

چهار شنبه

 

6

پنج شنبه 

 
 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر