دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:01:30 AM 1398 / 08 / 21
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 95 -94

دانشکده بهداشت

بهداشت محیط

 

کد دروس ارائه شده کارشناسی پیوسته محیط ورودی 92 ترم ششم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

سیستم های انتقال و توزیع آب

1

1

1724221

دکتر ربانی

تصفیه فاضلاب

2

-

1724225

دکتر میرانزاده

روشهای مبارزه با ناقلین

2

-

1724227

دکتر دهقانی

قوانین و مقررات زیست و بهداشت محیط

1

-

1724242

مهندس مظاهری

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

1

-

1724249

مهندس قدمی

دانش خانواده و جمعیت

2

-

1010108

آقای خادمیان

تصفیه آب

2

-

1724223

مهندس قدمی

سیستم های جمع آوری فاضلاب وآبهای سطحی

1

1

1724222

دکتر میرانزاده

آلودگی هوا

2

1

1724216

مهندس مظاهری

تربیت بدنی 2

-

1

1010204

 

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

2

-

1010107

آقای جمشیدی

جمع

16

4

جمع کل

20واحد

 

 

کد دروس ارائه شده کارشناسی پیوسته محیط ورودی 91 ترم هشتم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

کار آموزی در عرصه دو

0

8

1724253

 

جمع

 

8

جمع کل

8

 

 

 

کد دروس ارائه شده کارشناسی پیوسته محیط ورودی 93 ترم چهارم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

استاتیک و مقاومت مصالح

3

-

1724211

دکتر جمال

اصول ترمو دینامیک و انتقال حرارت

2

-

1724213

مهندس واحدی

مواد زائد جامد شهری و صنعتی

2

1

1724228

دکتر مصطفایی

هیدرولوژی آب های سطحی وزیرزمینی

2

-

1724238

دکتر ربانی

مکانیک سیالات

2

-

1724214

دکتر مصطفایی

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

1

-

1724235

مهندس قدمی

زبان تخصصی

2

-

1724215

گروه محیط و زبان

تربیت بدنی 1

-

1

1010203

 

آشنایی با منابع اسلامی

2

-

1010106

آقای زیارتی

جمع

16

2

حمع کل

 18واحد

 

 

 

 

کد دروس ارائه شده کارشناسی پیوسته محیط ورودی 94 ترم دوم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

ریاضی 2

3

-

1724202

آقای شبانی

شیمی محیط

1

1

1724220

دکتر مصطفایی

اصول اپیدمیولوژی

2

-

1724208

دکتر دهقانی

کامپیوتر و کاربرد آن

1

1

1724204

 

پاتوبیولوژی

1

1

1724207

دکتر دلاوری

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

1

-

1724237

دکتر کبریایی

ادبیات فارسی

3

-

11010201

 

اندیشه اسلامی 2

2

-

1010103

دکتر عابدینی

جمع

14

3

جمع کل

17

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر