دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:55:34 AM 1398 / 08 / 21
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 95 -94

دانشکده بهداشت

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

 

کد دروس ارائه شده کارشناسی ارشد محیط ورودی 93 ترم چهارم 

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

پایان نامه

 

6

1731118

 

جمع

 

6

جمع کل

6

 

 

 

کد دروس ارائه شده کارشناسی ارشد محیط ورودی 94 ترم دو 

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

اکولوژی محیط

1

-

1731107

دکتر دهقانی

طراحی تصفیه خانه آب

2

-

1731108

دکتر ربانی

مدیریت فاضلاب در اجتماعات کوچک

2

 

1731109

دکتر میرانزاده

پروژه

-

2

1731117

 

مدیریت مواد زائد جامد

2

-

1731111

دکتر مصطفایی

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

2

-

1731112

دکتر ربانی

جمع

9

2

جمع کل

11واحد

 

 

 

کد دروس ارائه شده کارشناسی ارشد محیط ورودی 92 ترم پنجم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

پایان نامه

 

6

1731118

استاد راهنما

جمع

 

6

 

 

 

 

 

کد دروس ارائه شده کارشناسی ارشد محیط ورودی 91 ترم ششم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

پایان نامه

 

6

1731118

استاد راهنما

جمع

 

6

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر