دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:17:17 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده بهداشت
دایره امتحانات

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 94/95 دانشکده بهداشت

تاریخ امتحان

روز

بهداشت حرفه ای94

بهداشت حرفه ای 93

بهداشت حرفه ای 92

بهداشت عمومی 94

بهداشت عمومی 93

بهداشت عمومی 92

1395/3/22

شنبه

ریاضیات عمومی (2)
 12-10

صدا و ارتعاش
    10-8

طراحی تهویه  صنعتی
    12-10

آمار حیاتی (1)
 10-8

آمار حیاتی (2)
12-10

-

1395/3/23

یکشنبه

-

-

-

-

-

-

1395/3/24

دوشنبه

-

-

سیستمهای
مدیریت یکپارچه
  12-10

-

 بیمارهای شایع کودکان
  12-10

-

1395/3/25

سه شنبه

فیزیک اختصاصی (2)
 12-10

تنشهای حرارتی 12-10

-

بیوفیزیک
    12-10

-

-

1395/3/26

چهار شنبه

-

-

روانشناسی صنعتی  و ارتقاء
  12 -10

-

بهداشت باروری  12-10

-

1395/3/27

پنجشنبه

فارسی
   10-8

ایمنی  در محیط کار (2)     12-10

-

فارسی
    10-8

-

-

1395/3/28

جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

*****

1395/3/29

شنبه

شیمی تجزیه
  12-10

زبان تخصصی
  12-10

بیماریهای شغلی
  10-8

بهداشت حرفه ای
12-10

بهداشت  دانش آموزان   و مدارس
12-10

زبان تخصصی  12-10

1395/3/30

یکشنبه

-

-

-

-

-

-

1395/3/31

دوشنبه

کلیات محیط زیست
   10-8

متون اسلامی  12-10

ارزیابی و مدیریت ریسک
10-8

اصول مدیریت
  12-10

متون اسلامی
12-10

اصول برنامه ریزی بهداشتی
   10-8

1395/4/1

سه شنبه

-

-

-

-

-

-

1395/4/2

چهار شنبه

اندیشه (2)
  12-10

-

برنامه نویسی کامپیوتر
 12-10

اندیشه (2)
  12-10

-

اقدامات بهداشتی
و کمکهای اولیه
   10-8

1395/4/3

پنجشنبه

-

مکانیک سیالات
12-10

-

-

روش تحقیق
12-10

-

1395/4/4

جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

*****

1395/4/5

شنبه

-

-

روشنایی در
محیط کار
12-10

میکروب شناسی (2)
12-10

نظانهای سلامتی
12-10

پاتولوژی جغرافیایی
10-8

1395/4/6

یکشنبه

تاریخ اسلام
  12-10

تجزیه و ارزشیابی
نمونه ها
  12 -10

-

-

بهداشت محیط (3)
  12-10

-

1395/4/7

دوشنبه

*****

*****

*****

*****

*****

*****

1395/4/8

سه شنبه

-

-

نقشه کشی صنعتی
  12-10

اصول تغذیه
  10-8

برنامه ملی  غیرواگیر
12-10

بیماریهای ارثی و مشاوره
10-8

1395/4/9

چهار شنبه

دینامیک گازها 
12-10

-

-

-

-

-

1395/4/10

پنجشنبه

-

-

فرهنگ و تمدن
12-10

اصول و کلیات
اپیدمیولوژی
12-10

حشره شناسی
پزشکی
 12-10

فرهنگ و تمدن
12-10

1395/4/11

جمعه

*****

**********

*****

*****

*****

*****

 

 

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت محیط    94

بهداشت محیط 93

بهداشت محیط
92

ارشد محیط 94

ارشد  مدیریت سلامت

1395/3/22

شنبه

ریاشی دو
10-12

استاتیک و مقاومت
10-12

 

مدیریت مواد زائد
8-10

ارزش گذاری اقتصادی
10-12

1395/3/23

یکشنبه

 

 

تصفیه آب
10-12

 

 

1395/3/24

دوشنبه

 

 

 

 

 

1395/3/25

سه شنبه

اصول اپیدمیولوژی
10-12

هیدرولوژی آبهای سطحی
10-12

 

 

 

1395/3/26

چهار شنبه

 

 

سیستم های انتال و توزیع
10-12

 

قوانین و مقررات
10-12

1395/3/27

پنجشنبه

ادبیات فارسی
8-10

مواد زائد جامد شهری
10-12

 

طراحی تصفیه خانه آب
10-12

 

1395/3/28

جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

1395/3/29

شنبه

کامپیوتر وکاربرد
8-10

زبان تخصصی
10-12

روشهای مبارزه با ناقلین
8-10

 

 

1395/3/30

یکشنبه

 

 

 

مدیریت فاضلاب
10-12

مدیریت یکپارچه
10-12

1395/3/31

دوشنبه

شیمی محیط
8-10

متون اسلامی
10-12

تصفیه فاضلاب
8-10

 

 

1395/4/1

سه شنبه

 

 

 

 

 

1395/4/2

چهار شنبه

اندیشه اسلامی دو
10-12

 

سیستم های چمع آوری فاضلاب
8-10

 

 

1395/4/3

پنجشنبه

 

مکانیک سیالات
10-12

 

ارزیابی اثرات
10-12

اثرات توسعه بهداشت
10-12

1395/4/4

جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

1395/4/5

شنبه

پاتوبیولوژی
8-10

 

آلودگی هوا
8-10

اکولوژی
10-12

 

1395/4/6

یکشنبه

 

اصول ترمودینامیک
10-12

قوانین ومقررات زیست
10-12

 

 

1395/4/7

دوشنبه

*****

*****

*****

*****

*****

1395/4/8

سه شنبه

اصول مدیریت
8-10

مدیریت یهداشت محیط
8-10

بهداشت مسکن
10-12

 

مدیریت بحران
10-12

1395/4/9

چهار شنبه

 

 

دانش خانواده 12-10

 

 

1395/4/10

پنجشنبه

 

 

فرهنگ و تمدن 12-10

 

مدیریت ایمنی
10-12

1395/4/11

جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

 
   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر