دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:07:32 AM 1398 / 08 / 21
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ورودی 92 ترم(6)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس و استاد

نام درس و استاد

نام درس و استاد

شنبه

 

 

 

کمکهای اولیه ( نیمه اول )
 آقای حیدری
 کلاس(1)

یکشنبه

زبان تخصصی
خانم نامدار
آمفی تئاتر

اصول برنامه ریزی بهداشتی
دکتر کبریایی
کلاس(4)

بیماریهای ارثی
و مشاوره ژنتیکی
آقای نجاتی
کلاس(1)

دوشنبه

کارآموزی در عرصه(1)
طبق برنامه

کارآموزی در عرصه(1)
طبق برنامه

 

سه شنبه

کارآموزی در عرصه(1)
طبق برنامه

کارآموزی در عرصه(1)
طبق برنامه

 

چهارشنبه

کارآموزی در عرصه(1)

کارآموزی در عرصه(1)

 

 

**کلاس پاتولوژی جغرافیایی ( استاد دکتر دهقانی ) روز یکشنبه ساعت ( 8-6) بعد از ظهر در آمفی تئاتر برگزار میشود.

** کلیه دانشجویان ( خواهران و برادران ) جهت اخذ واحد تربیت بدنی (2) به سالن تربیت بدنی مراجعه نمایند  .

**کلاس فرهنگ و تمدن ( مشترک با حرفه ای 92) ( استاد عصمتی ) روز یکشنبه ساعت ( 6-4) بعد از ظهر در آمفی تئاتر برگزار میشود.

** کلاس اقدامات بهداشتی (نیمه اول) استاد: خانم قدمی  روز شنبه ساعت 12 و نیم تا 2 در کلاس 5 برگزار می شود

 

 

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی  ورودی93 ( ترم4)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

بهداشت باروری
دکتر باقری
کلاس(1)

حشره شناسی پزشکی
دکتر دهقانی
کلاس(1)

 

یکشنبه

برنامه ملی غیر واگیر

دکتر فخری
کلاس(1)

بهداشت دانش آموزان و مدارس
دکتر صابری
خانم خاندایی
آمفی تئاتر

بیماریهای شایع کودکان
خانم تقربی
کلاس(4)

دوشنبه

آمار حیاتی (2)
مهندس موسوی

کلاس(1)

روش تحقیق در علوم بهداشتی
اساتید گروه
کلاس(1)

متون اسلامی
زیارتی
مشترک با حرفه ای 93

آمفی تئاتر

سه شنبه

بهداشت محیط (3)
دکتر مصطفایی
مهندس حنانی
مهندس بهرامی
کلاس(1)

نظامهای سلامتی
دکتر فخری
کلاس(4)

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ورودی94  ( ترم2)
                                                                

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

میکروب شناسی (2)
( تئوری)
دکتر صداقت
 کلاس(4)

اصول مدیریت در خدمات

دکتر کبریایی
کلاس(4)

میکروب شناسی (2)
( عملی )
نیمه اول - آزمایشگاه

یکشنبه

آمار حیاتی (1)
دکتر اکبری
 کلاس(4)

بهداشت حرفه ای
مهندس حنانی
 کلاس(1)

 

دوشنبه

بیوفیزیک
دکتر محسنی
 کلاس(4)

اصول و کلیات اپیدمیولوژی
دکتر گیلاسی
 کلاس(4)

 

سه شنبه

اندیشه (2)
مشترک با حرفه ای  94
آقای یوسفی
 آمفی تئاتر

ادبیات فارسی
خانم آرمیده
( ساعت 13-10)
کلاس(1)

 

چهارشنبه

اصول تغذیه
دکتر شریفی
 کلاس(1)

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر