دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:57:25 AM 1398 / 05 / 31
 


 

معاون آموزشی - پژوهشی دانشکده بهداشت: عباس بهرامی (رزومه )

تخصص: دکتری بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان


تحصیلات دانشگاهی:

  • دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس - 1390
  • کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس-  1372               
  • کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران - 1368

تعداد مقالات و کتب منتشر شده

  • مجله فارسی: 5 مقاله
  • کنگره داخلی: 12 مقاله
  • کنگره خارجی: 2 مقاله
  • کتب تالیفی و ترجمه: 6 کتاب

فعالیتهای اجرایی :

  • مدیر گروه بهداشت حرفه ای از سال 1375 الی 1390 (6 سال به طور متناوب)
  • سرپرست ارتباط با صنعت 1388الی 1390
  • سرپرست کمیته تالیف و ترجمه 1382 الی 1384

 

 تلفن و نمابر دانشکده بهداشت: داخلی: 642   -   55540111 - 031

آدرس الکترونیکی : http://healthf.kaums.ac.ir

 پست الکترونیکی: Healthf_at_kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده بهداشت   کدپستی 111/87155

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش:مرداد 96 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر