دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:43:44 PM 1400 / 08 / 01
 


 

معاون آموزشی دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت: فاطمه عطوف (رزومه )

تخصص: دکتری آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان


تحصیلات دانشگاهی:

  • دکترای تخصصی آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران - 1394
  • کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران-  1388
  • کارشناسی ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان - 1382

تعداد مقالات و کتب منتشر شده

  • مجله فارسی:
  • کنگره داخلی:
  • کنگره خارجی:
  • کتب تالیفی و ترجمه:

فعالیتهای اجرایی :

 

 تلفن و نمابر دانشکده بهداشت: داخلی: 3642-   55540111 - 031

آدرس الکترونیکی : http://healthf.kaums.ac.ir

 پست الکترونیکی: Healthf_at_kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده بهداشت   کدپستی 111/87155

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش:شهریور 98