دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:57:24 AM 1399 / 05 / 21
 


 

معاون آموزشی - پژوهشی دانشکده بهداشت: فاطمه عطوف (رزومه )

تخصص: دکتری آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان


تحصیلات دانشگاهی:

  • دکترای تخصصی آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران - 1394
  • کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران-  1388
  • کارشناسی ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان - 1382

تعداد مقالات و کتب منتشر شده

  • مجله فارسی:
  • کنگره داخلی:
  • کنگره خارجی:
  • کتب تالیفی و ترجمه:

فعالیتهای اجرایی :

 

 تلفن و نمابر دانشکده بهداشت: داخلی: 3642-   55540111 - 031

آدرس الکترونیکی : http://healthf.kaums.ac.ir

 پست الکترونیکی: Healthf_at_kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده بهداشت   کدپستی 111/87155

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش:شهریور 98

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر