دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:40:18 PM 1399 / 05 / 24
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

کارشناسی بهداشت محیط 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط نیمسال اول 96- 95 ورودی 95 ترم اول

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

     

 

 

 

3

دو شنبه

آمار زیستی

ک3

شیمی عمومی

ک2

ریاضی یک

ک4

نقشه برداری عملی

 

 

4

 سه شنبه

فیزیک عمومی

ک2

ریاضی یک

کلاس 2

زبان پیش دانشگاهی

ک2

اندیشه یک

کلاس 5 پرستاری

فیزیک عملی

آزمایشگاه

 

5

چهار شنبه

شیمی
آز

شیمی
آز

نقشه برداری

ک2

فیزیک عملی

فیزیک عملی

 

6

پنج شنبه 

ریاضی یک
ک2

   

 

 

 
 

 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط نیمسال اول 96-95 ورودی 94 ترم سوم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

معادلات دیفرانسیل
ک2

معادلات دیفرانسیل
ک2

زبان عمومی
ک4

 

 

 

2

یک شنبه

گندزداهای محیط نیمه دوم
نیمه دوم  ک2

ایمنی و کاربرد مواد شیمیایی    ک2

بهداشت مواد غذایی
ک2

 

 

 

3

دو شنبه

       

 

 

4

 سه شنبه

میکروبیولوژی محیط
عملی    آز

میکروبیولوژی محیط
عملی    آز

رسم فنی و نقشه کشی
ک3

زبان عمومی
ک6

 

 

5

چهار شنبه

میکروبیولوژی محیط
تئوری      ک2

بهداشت پرتو (تئوری)
ک3

بهداشت پرتو (عملی)
14-12

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط نیمسال اول 96- 95 ورودی 93 ترم پنجم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

       

 

 

3

دو شنبه

هیدرولیک
ک2

اپیدمیولوژی محیط
ک3

مکانیک خاک
ک3

 

 

 

4

 سه شنبه

کلیات ایمنی و
بهداشت حرفه ای 
ک3

 

اقتصاد مهندسی
ک4

روش تحقیق
ک3

 

 

5

چهار شنبه

مدیریت کیفیت آب
ک3

فرآیند عملیات
در بهداشت
ک3

   

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان محترم درس تاریخ اسلام  را با هر دانشکده و گروه و استادی که می خواهید می توانید انتخاب
واحد کنید لذا برای حضور در کلاس و امتحان درس مربوطه ، در دانشکده ای که انتخاب واحد نموده اید شرکت می نمایید 

 
 

 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط نیمسال اول 96-95 ورودی 92 ترم هفتم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

 

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات    ک3

آشنایی با مدلسازی

ک3

 

 

 

3

دو شنبه

 

 

فاضلاب صنعتی
ک2

 

 

 

4

 سه شنبه

 

کاربرد بیوتکنولوژی
ک3

 

 

 

 

5

چهار شنبه

 

کاربرد موتور تلمبه
کلاس یک

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

کارآموزی

کار آموزی

 

 

   
 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر