دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:50:16 PM 1399 / 05 / 24
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

کارشناسی ارشد بهداشت محیط برنامه هفتگی کارشناسی ارشد محیط نیمسال اول 96-95 ورودی 94 ترم سوم

 

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

شنبه

   

 

 

 

 

یکشنبه

   

 

 

 

 

دو شنبه

سم شناسی محیط

طراحی تصفیه فاضلاب

 

 

 

 

 سه شنبه

 

مدیریت فاضلاب صنعتی

 

 

 

 

چهار شنبه

کنترل آلودگی هوا

 

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد محیط نیمسال اول 96- 95 ورودی 95 ترم یک

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

           

2

یکشنبه

مدیریت توسعه منابع

کاربرد روش های پیشرفته
(تئوری)

سیستم اطلاع رسانی پزشکی

     

3

دو شنبه

 

کاربرد روش های پیشرفته
(عملی)

اثرات جهانی آلودگی هوا
15-13

     

4

 سه شنبه

روش تحقیق

زبان تخصصی
13-10

       

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر