دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:32:49 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده بهداشت
دایره امتحانات

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 95/96 دانشکده بهداشت

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 95/96 دانشکده بهداشت

تاریخ

روز

حرفه ای

95

 حرفه ای

94

حرفه ای

93

حرفه ای

92

عمومی

 95

 عمومی

 94

 عمومی

 93

 عمومی

 92

1395/10/22

چهار شنبه

فیزیک اختصاصی(1)  

   12    -10

مهندسی انسانی (1)

10-12

سم شناسی شغلی 

10-12

 

میکروب شناسی 1

 10 -8

اپیدمیولوژی

بیماریهای شایع

    8-10

بهداشت سالمندان

   10 -8

کاربرد کامپیوتر  در تجزیه

8-10

1395/10/23

پنجشنبه

 

 

 

 

 

مصون سازی 
10-12

 

 

1395/10/24

جمعه

*

*

*

*

*

*

*

*

1395/10/25

شنبه

         ریاضیات عمومی (1)

 10-12

 

ایمنی در محیط کار (3)

10-12

 

  تشریح و فیزیولوژی

 0-12 1 

بهداشت مادران و کودکان

8-10

 تغذیه کاربردی

  10 -8

اکولوژی انسانی

  10 -8

1395/10/26

یکشنبه

 

آمار حیاتی

   10-12

 

 

 

 

 

 

1395/10/27

دوشنبه

      بیوشیمی و اصول تغذیه

     10-12

 

دانش خانواده 

 10-12

اپیدمیولوژی بیماری شغلی

  8-10

روانشناسی

  10  -8

بهداشت محیط (1)

  10  -8

دانش خانواده 

10-12

بهداشت روانی و اعتیاد

8-10

1395/10/28

سه شنبه

 

اخلاق اسلامی
10-12

 

 

 

اخلاق اسلامی
10-12

 

 

1395/10/29

چهار شنبه

انقلاب اسلامی
10-12

 

بهداشت  پرتو
8-10

انقلاب اسلامی
10-12

 

 

بهداشت محیط (2)
8-10

انقلاب اسلامی
10-12

1395/10/30

پنجشنبه

 

مبانی نمونه برداری

10-12

 

 

کلیات پزشکی

10-12

نظامهای سلامتی

10-12

کلیات پزشکی

10-12

 

1395/11/1

جمعه

*

*

*

*

*

*

*

*

1395/11/2

شنبه

  کلیات محیط زیست

  10  -8

کمکهای اولیه

  10-12

مهندسی انسانی (2)

  8-10

 

 

آموزش بهداشت  

12  -10

پاتولوژی جغرافیایی

    10  -8

 

1395/11/3

یکشنبه

معارف اسلامی(1)

10-12

 

 

 

معارف اسلامی(1)

10-12

 

 

 

1395/11/4

دوشنبه

 

 ایمنی در محیط کار (1) 

 10 -8

 

 

 

بهداشت مواد غذایی

     10 -8

اقتصاد بهداشت 

   12  -10

 

1395/11/5

سه شنبه

فیزیولوژی و کالبد  شناسی

  12  -10

 

مبانی کنترل آلودگی

    12  -10

 

   اصول و مبانی جامعه

   10 -8

 

 

 

1395/11/6

چهار شنبه

 

    زبان عمومی 

 8-10

 

 

تاریخ اسلام                  12  -10

زبان عمومی  

   8-10

بهداشت دهان و دندان 

  10 -8

 

1395/11/7

پنجشنبه

    شیمی عمومی

         10-12

 

  مدیریت صنعتی 

       12   -10

 

 

              فارماکولوژی

      10-12

   توانبخشی و رفاه  اجتماعی

     12  -10

 

1395/11/8

جمعه

*

* *

*

*****

*****

*****

*****

1395/11/9

شنبه

  زبان پیش   دانشگاهی

   10-12

مکانیک جامدات

   8-10

 

 

  زبان پیش دانشگاهی

       10-12

تکنولوژی آموزشی

  10 -8

  مدیریت و نظارت

  10 -8

 

 

 

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 95/96 دانشکده بهداشت

تاریخ

روز

بهداشت محیط

 95

بهداشت محیط

     94

بهداشت محیط

 93

بهداشت محیط 

 92

ارشد محیط

95

ارشد محیط

94

ارشد HSE  95

ارشد HSE 94

1395/10/22

چهار شنبه

ریاضی یک
8-10

معادلات دیفرانسیل
10-12

اپیدمیولوژی محیط
10-12

کاربرد موتورتلمبه
10-12

 

 

مدیریت ایمنی وریسک
8-10

 

1395/10/23

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

1395/10/24

جمعه

*

*

*

*

*

*

*

*

1395/10/25

شنبه

فیزیک عمومی
10-12

بهداشت موادغذایی
8-10

مدیریت کیفیت  آب
8-10

آشنایی با مدل سازی
8-10

مدیریت توسعه منابع
10-12

کنترل الودگی هوا
10-12

مدیریت حرفه ای
10-12

 

1395/10/26

یکشنبه

 

رسم فنی و نقشه
10-12

 

 

 

 

 

 

1395/10/27

دوشنبه

 

 

هیدرولیک
10-12

فاضلاب صنعتی
8-10

کاربرد روشهای پیشرفته
10-12

 

مدیریت بهداشت محیط
10-12

 

1395/10/28

سه شنبه

آمارزیستی
10-12

اخلاق اسلامی
10-12

 

 

 

مدیریت فاضلاب
10-12

 

 

1395/10/29

چهار شنبه

 

گندزداها
8-10

فرآیندها و عملیات
8-10

انقلاب اسلامی
10-12

اثرات جهانی آلودگی هوا
10-12

 

 

مدیریت حریق
10-12

1395/10/30

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

آماروروش تحقیق
10-12

 

1395/11/1

جمعه

*

*

*

*

*

*

*

*

1395/11/2

شنبه

شیمی عمومی
8-10

بهداشت پرتو وحفاظت
8-10

مکانیک خاک
10-12

کاربرد بیوتکنولوژی
8-10

زبان تخصصی
10-12

سم شناسی محیط
10-12

زبان تخصصی
10-12

 

1395/11/3

یکشنبه

اندیشه یک
10-12

 

 

 

 

 

 

 

1395/11/4

دوشنبه

 

زبان عمومی
8-10

 

بهره برداری و تاسیسات
8-10

سیستم اطلاع پزشکی
10-12

طراحی تصفیه  فاضلاب
10-12

سیستم اطلاع پزشکی
10-12

 

1395/11/5

سه شنبه

نقشه برداری
10-12

ایمنی و کاربرد
8-10

اقتصاد مهندسی
8-10

 

 

 

اصول ومبانی مدیریت
10-12

بررسی و تجزیه حوادث
10-12

1395/11/6

چهار شنبه

 

میکروبیولوژی محیط
8-10

تاریخ اسلام
10-12

 

روش تحقیق
10-12

 

 

 

1395/11/7

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

1395/11/8

جمعه

*

*

*

*

*

*

*

*

1395/11/9

شنبه

زبان پیش
10-12

 

کلیات ایمنی و حرفه ای
8-10

 

 

 

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر