دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:02:28 PM 1399 / 05 / 24
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست ورودی 95 ترم اول 

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

مدیریت بهاشت محیط

 آزمایشگاه حرفه ای

 

 

 

 

2

یکشنبه

مدیریت ایمنی و ریسک

آزمایشگاه حرفه ای

مدیریت ایمنی و ریسک

8-11

 

 

 

 

3

دوشنبه

مدیریت بهداشت حرفه

آزمایشگاه حرفه ای

اصول و مبانی مدیریت

آزمایشگاه حرفه ای 

سیستم اطلاع رسانی

آزمایشگاه حرفه ای

 

 

 

4

سه شنبه

 

آماروروش تحقیق

10-13( آز حر)

 

 

 

 

5

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه

زبان تخصصی

آزمایشگاه حرفه ای

 

 

 

 

 
 

 

 

 کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست ورودی 94 ترم سوم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

3

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

4

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

5

چهارشنبه

مدیریت حریق

آزمایشگاه حرفه ای

بررسی و تجزیه

آزمایشگاه حرفه ای

 

 

 

 

6

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر