دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:19:31 AM 1399 / 05 / 22
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

بهداشت عمومی

برنامه هفتگی نیمسال دوم  96- 95  کارشناسی پیوسته عمومی ورودی 94 ترم چهارم

 

ردیف

روز

10-8

12-10

4-2

6-4

8-6

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

بهداشت باروری
آمفی تاتر

برنامه ملی مبارزه با بیمار غیر واگیر
ک یک

 

 

 

 

3

دو شنبه

بهداشت محیط (2)
فاضلاب ( نیمه اول) ک 6

حشره شناسی پزشکی
ک 6

 

 

 

 

4

 سه شنبه

بهداشت  دانش آموزان و ک یک

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر
ک یک

بیماریهای شایع کودکان
ک یک

 

 

 

5

چهار شنبه

آمار حیاتی (2)
ک یک

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم   96-95  کارشناسی پیوسته عمومی ورودی 93 ترم ششم

 

ردیف

روز

10-8

12-8

4-2

6-4

8-6

 
 

1

شنبه

 

اکولوژی انسانی و
 ;ک  یک

زبان تخصصی
ک 6

 

 

 

2

یک شنبه

اصول برنامه ریزی
ک 6

 

بیماریهای ارثی و 
ک   6

 کمکهای اولیه نیمه اول
 ک یک

 

 

3

دو شنبه

کارآموزی در عرصه (1)

کارآموزی در عرصه (1)

 

 

 

 

4

 سه شنبه

کارآموزی در عرصه (1)

کارآموزی در عرصه (1)

اقدامات بهداشتی
  نیمه اول
ک 4

 

 

 

5

چهار شنبه

کارآموزی در عرصه (1)

کارآموزی در عرصه (1)

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم  96-95  کارشناسی پیوسته عمومی ورودی 95 ترم دو

 

ردیف

روز

10-8

12-10

4-2

6-4

8-6

 
 

1

شنبه

میکروب شناسی (2)
آزمایشگاه پزشکی

اکولوژی انسانی 
ک یک

 

 

 

 

2

یک شنبه

بیوفیزیک
ک یک

آمار حیاتی (1)
ک   6

اصول و کلیات اپیدمیو
ک یک

 

 

 

3

دو شنبه

آموزش بهداشت
ک یک

اصول و کلیات خدمات
ک یک

میکروب شناسی (2)
ک 1

 

 

 

4

 سه شنبه

 

 

 

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

فضای فیزیکی آزمایشگاه میکروب شناسی (2) - طبقه  سوم دانشکده پزشکی

نکته مهم:

نکته اول: ک  (مخفف کلاس)  و  آز  (مخفف آزمایشگاه) است

نکته دوم: دانشجوی گرامی در انتخاب واحد دروس عمومی و معارف و تربیت بدنی آزاد می باشید با هر دانشکده و استاد که بخواهید اخذ نمایید توجه در مقطع کارشناسی کلیه دروس را باید بگذرانید : 1- اندیشه اسلامی یک 2 - اندیشه اسلامی دو 3 - اخلاق اسلامی 4- انقلاب اسلامی 5- تاریخ تحلیلی صدر اسلام 6-آشنایی با منابع اسلامی 7- فرهنگ و تمدن اسلام وایران 8- دانش خانواده و جمعیت 9 - فارسی عمومی 10- زبان پیش دانشگاهی 11- زبان عمومی 12- تربیت بدنی یک 13- تربیت بدنی دو ( جمعا" 26 واحد)

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر