دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:26:22 AM 1399 / 01 / 10
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر حسن رحمانی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

حسن رحمانی
 

مدرک تحصیلی: دکتری Ph.D 

رشته تخصصی: بهداشت محیط
نوع استخدام: هیات علمی تمام وقت 
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی :

rahmani-h@kaums.ac.ir

Hasan Rahmani
Department of Environmental Health Eng.
Kashan university of medical sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

رزومه فارسی

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر حسن رحمانی

 نیمسال اول سالتحصیلی  99- 98

ساعت

روز

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

مطالعه و تحقیق

مدیریت فاضلاب صنعتی

(کارشناسی ارشد)

دفتر گروه

اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری(کارشناسی)

یکشنبه

مطالعه و تحقیق

میکروبیولوژی محیط

(کارشناسی)

مطالعه و تحقیق

میکروب شناسی محیط

کارشناسی

دوشنبه

تصفیه فاضلاب صنعتی

(کارشناسی)

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

میکروبیولوژی پیشرفته

 (دکترا)

سه شنبه

دفتر ارتباط با صنعت

(ساختمان فرقانی)

کاربرد بیوتکنولوژی

(کارشناسی)

دفتر گروه

دفتر ارتباط با صنعت

(ساختمان فرقانی)

چهار شنبه

دفتر مالکیت فکری

(ساختمان فرقانی)

دفتر مالکیت فکری

(ساختمان فرقانی)

دفتر مالکیت فکری

مطالعه و تحقیق

 
 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر 98

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر