دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:58:35 AM 1399 / 05 / 22
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 97 -96

دانشکده بهداشت

کارشناسی بهداشت محیط

دانشجویان رشته بهداشت محیط  مقطع کارشناسی پیوسته  ورودی 96  ( ترم 1)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ریاضی (1)

1724201

4

فیزیک عمومی

1724205

3

شیمی عمومی

1724206

3

نقشه برداری

1724209

2

آمار زیستی

1724210

2

زبان پیش دانشگاهی

 گروه (9)

1010202

2

اندیشه اسلامی (1) گروه (7)

1010101

2

جمع کل واحدها

18 واحد

 

 

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت محیط   مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 95  ( ترم 3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

معادلات دیفرانسیل

1724203

3

بهداشت مواد غذایی

1724229

2

ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم

1724236

1

بهداشت پرتوها و حفاظت

1724218

2

رسم فنی و نقشه کشی

1724226

2

زبان عمومی

1724003

3

اخلاق اسلامی گروه (7)

1010103

2

گندزداهای محیط

1724234

1

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

1724238

2

جمع کل واحدها

18 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت محیط   مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 94  ( ترم 5)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

مدیریت کیفیت آب

1724240

2

هیدرولیک

1724230

2

اصول ترمودینامیک و ...

1724213

2

فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط

1724217

2

مکانیک خاک

1724212

2

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

1724233

2

اپیدمیولوژی محیط

1724246

2

تاریخ اسلام

 گروه (7)

1010105

2

جمع کل واحدها

16 واحد

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت محیط   مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 93  ( ترم 7)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

فاضلاب صنعتی

1724248

2

بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب

1724232

2

کاربرد موتور تلمبه

1724231

1

آشنایی با مدلسازی

1724239

2

پروژه

1724243

1

انقلاب اسلامی

گروه (8)

1010104

2

جمع کل واحدها

10 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر