دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:26:26 AM 1398 / 08 / 21
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده بهداشت
دایره امتحانات

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 96/97 دانشکده بهداشت

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 96/97 دانشکده بهداشت

تاریخ امتحان

روز امتحان

حرفه ای 96

حرفه ای95

حرفه ای 94

حرفه ای 93

عمومی 96

عمومی 95

عمومی 94

عمومی  93

1396/10/23

شنبه

فیزیک اختصاصی
(1)  10 -8

-

سم شناسی  شغلی          10-8

-

-

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع 10-8

اقتصاد بهداشت
 10-8

کاربرد کامپیوتر در...
12-10

1396/10/24

یکشنبه

-

مهندسی انسانی (1)     10-8

-

-

تاریخ اسلام      10 -8

اصول تغذیه       12 -10

-

-

1396/10/25

دوشنبه

کلیات محیط زیست

12-10

-

بهداشت پرتوها 
 10-8

اپیدمیولوژی
بیماریهای شغلی
10-8

-

-

بهداشت سالمندان
     10 -8

بهداشت روانی
 10-8

1396/10/26

سه شنبه

اندیشه (1)  
 12-10

آمار حیاتی         12-10

-

-

اندیشه (1)         12-10

بهداشت مادران و کودکان   
  10-8

-

-

1396/10/27

چهار شنبه

انقلاب اسلامی
  12  -10

-

مبانی کنترل آلودگی
    10-8

انقلاب اسلامی  12-10

-

-

-

انقلاب اسلامی  12-10

1396/10/28

پنجشنبه

-

مبانی نمونه برداری
10-8

-

-

تشریح و فیزیولوژی  
  10 -8

نظامهای سلامتی
 12-10

پاتولوژی جغرافیایی
  12-10

-

1396/10/29

جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

1396/10/30

شنبه

بیوشیمی و اصول تغذیه   12-10

ایمنی در محیط کار (1)
   10-8

دانش خانواده       12-10

-

روانشناسی      12-10

اصول مدیریت
  10 -8

دانش خانواده       12-10

-

1396/11/1

یکشنبه

-

-

-

-

-

زبان عمومی       12-10

-

-

1396/11/2

دوشنبه

ریاضیات عمومی (1)   12-10

کمکهای اولیه
  10-8

ایمنی در محیط کار (3)    10-8

-

-

-

بهداشت
دهان و دندان
  10-8

-

1396/11/3

سه شنبه

-

-

-

-

میکروب شناسی
(1)  10-8

بیوشیمی
       10 -8

توانبخشی و رفاه
12-10

-

1396/11/4

چهار شنبه

فیزیولوژی و کالبد شناسی 12-10

اخلاق اسلامی 10-8

مدیریت صنعتی     12-10

-

-

اخلاق اسلامی       10-8

-

-

1396/11/5

پنجشنبه

-

-

-

-

اصول و مبانی جامعه 10-8

-

اصول و
مبانی جامعه
10-8

-

1396/11/6

جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

1396/11/7

شنبه

شیمی عمومی     12-10

مکانیک جامدات 10-8

مهندسی انسانی (2)  12-10

-

کلیات پزشکی12 -10

فارماکولوژی      10-8

اصول برنامه ریزی
12-10

-

1396/11/8

یکشنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

1396/11/9

دوشنبه

زبان پیش    
   10  -8

زبان عمومی      12-10

-

-

زبان پیش      10-8

تکنولوژی آموزشی 
  12-10

تغذیه کاربردی
    12-10

-

 

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 96/97 دانشکده بهداشت

تاریخ امتحان

روز امتحان

محیط

  96

محیط

   95

محیط

94

محیط

  93

ارشد HSE

96

ارشد HSE

95

ارشد محیط

96

ارشد محیط

95

1396/10/23

شنبه

-

معادلات دیفرانسیل      12-10

-

کاربرد موتور تلمبه        12-10

آمار و روش تحقیق 12-10

-

مدیریت توسعه منابع     12-10

-

1396/10/24

یکشنبه

ریاضی  (1)          12-10

-

تاریخ اسلام 10-8

-

-

بررسی و تجزیه و تحلیل
12-10

-

کنترل آلودگی 
12-10

1396/10/25

دوشنبه

-

زبان عمومی
12-10

-

فاضلاب صنعتی
12-10

-

-

-

-

1396/10/26

سه شنبه

اندیشه (1)  12-10

-

مدیریت کیفیت آب

  10-8

-

زبان تخصصی

10-8

-

کاربرد روشهای پیشرفته
10-8

-

1396/10/27

چهار شنبه

-

هیدرولوژی 10-8

-

انقلاب اسلامی  12-10

-

-

-

-

1396/10/28

پنجشنبه

فیزیک عمومی  12-10

-

اصول ترمودینامیک 12-10

-

-

مدیریت حریق 10-8

-

مدیریت فاضلاب
صنعتی
10-8

1396/10/29

جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

1396/10/30

شنبه

-

بهداشت پرتوها
10-8

اپیدمیولوژی محیط
12-10

آشنایی با مدلسازی
10-8

مدیریت بهداشت حرفه ای
 8-10

-

اثرات جهانی آلودگی
  10-8

-

1396/11/1

یکشنبه

آمار زیستی
12-10

-

-

-

-

-

-

 

1396/11/2

دوشنبه

-

بهداشت مواد غذایی
12-10

مکانیک خاک
12-10

بهره برداری و نگهداری
10-8

-

-

سیستم اطلاع رسانی
 12-10

-

1396/11/3

سه شنبه

شیمی عمومی
10-8

-

-

-

سیستم اطلاع رسانی
12-10

-

-

سم شناسی محیط
12-10

1396/11/4

چهار شنبه

-

اخلاق اسلامی
10-8

فرآیند و عملیات
12-10

-

-

-

-

-

1396/11/5

پنجشنبه

زبان پیش
10-8

رسم فنی و نقشه کشی
    12-10

-

-

اصول و مبانی مدیریت
12-10

-

زبان تخصصی
12-10

-

1396/11/6

جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

1396/11/7

شنبه

نقشه برداری10-8

گندزداها10-8

کلیات ایمنی و بهداشت  12-10

-

-

-

-

-

1396/11/8

یکشنبه

-

-

-

-

مدیریت بهداشت محیط
 10-12

-

-

طراحی تصفیه خانه
فاضلاب
    10-12

1396/11/9

دوشنبه

-

ایمنی کاربرد
10-8

هیدرولیک
12-10

-

-

-

روش تحقیق 10-8

-

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر