دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:40:37 PM 1399 / 05 / 24
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 97 -96

دانشکده بهداشت

کارشناسی بهداشت محیط

 

دانشجویان رشته بهداشت محیط   مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 96  ( ترم 2)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ریاضی (2)

1724202

3

شیمی محیط

1724220

2

اصول اپیدمیولوژی

1724208

2

کامپیوتر و کاربرد آن

1724204

2

پاتوبیولوژی

1724207

2

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

1724237

1

ادبیات فارسی گروه 7

1010201

3

اندیشه اسلامی (2) گروه 8

1010102

2

جمع کل واحدها

17 واحد

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت محیط   مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 95  ( ترم 4)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

استاتیک و مقاومت مصالح

1724211

3

اصول ترمودینامیک و...

1724213

2

مواد زائد جامد شهری و صنعتی

1724228

3

میکروبیولوژی محیط

1724219

2

مکانیک سیالات

1724214

2

مدیریت بهداشت محیط در  شرایط اضطراری

1724235

1

زبان تخصصی

1724215

2

تربیت بدنی (1) بصورت دلخواه

1010203

1

متون اسلامی

 گروه (8)

1010106

2

جمع کل واحدها

18 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت محیط  مقطع کارشناسی پیوسته   ورودی 93  ( ترم 4)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه (1)و (2)

1724252

8

واحد

کارآموزی در عرصه (3)و(4)

1724253

8 واحد

جمع کل واحد ها

16 واحد

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت محیط   مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 94  ( ترم 6)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

سیستمهای انتقال و توزیع

1724221

2

تصفیه فاضلاب

1724225

2

روشهای مبارزه با ناقلین

1724227

2

تصفیه آب

1724223

2

سیستمهای جمع آوری فاضلاب

1724222

2

دانش خانواده گروه 7

1010108

2

فرهنگ و تمدن

گروه 8

1010107

2

آلودگی هوا

1724216

3

تربیت بدنی (2) بصورت دلخواه

1010204

1

جمع کل واحدها

18 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر