دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:26:10 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

بهداشت عمومی

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

 

رشته بهداشت عمومی  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96    ترم(2)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

خانم عسگریان – کلاس (2)

اصول وکلیات خدمات بهداشتی

دکتر فخری    - کلاس(1)

 

 

یکشنبه

میکروب شناسی(2)- تئوری

دکتر نظری و پیروزمند - کلاس(5)

 

 

 

دوشنبه

آمار حیاتی(1)

مهندس موسوی -کلاس(5)

اکولوژی انسانی  -  مشترک با عمومی   94

ایرانشاهی -آمفی تئاتر

 

اندیشه اسلامی(2) -مشترک با محیط 96

استاد میثم یوسفی-آمفی تئاتر- گروه 8

سه شنبه

آموزش بهداشت

مهندس رمضانی -کلاس(3)

دانش خانواده و جمعیت –  مشترک با محیط 94

آقای شاه فضل - آمفی تئاتر-( گروه 7)

بیوفیزیک

دکتر رفعتی -کلاس( 5)

 

چهارشنبه

میکروب شناسی(2) -  عملی

آزمایشگاه میکروب دانشکده پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

رشته بهداشت عمومی  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 94    ترم(6)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

زبان تخصصی

کلاس (2)

انقلاب اسلامی- گروه 7

آقای عمو رمضانزاده -کلاس (1)

 

یکشنبه

 

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی

دکتر کبریایی   -  کلاس( 2)

بهداشت روانی و اعتیاد

آقای سازور – کلاس (2)

 

دوشنبه

بهداشت محیط (3)- نیمه اول

مهندس حنانی    -   کلاس (2)

اکولوژی انسانی -   مشترک با عمومی 96         

مهندس ایرانشاهی-آمفی تئاتر

بیماریهای ارثی          

  آقای نجاتی -کلاس( 2)

 

سه شنبه

روش تحقیق در علوم بهداشتی

مهندس صباحی   - کلاس(1)

فرهنگ وتمدن  - مشترک با حرفه ای 94

آقای مقیسه – کلاس (1)- گروه 7

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

                                                                          

رشته بهداشت عمومی  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 95    ترم(4)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

محیط( 2)  -   دکتر میرانزاده - نیمه اول

محیط( 1)  - دکتر مصطفایی-   نیمه دوم آمفی تئاتر

بر نامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

 دکتر فخری -  کلاس(1)

 

 

 

دوشنبه

متون اسلامی-  مشترک با حرفه ای   95          

  آقای زیارتی -آمفی تئاتر –گروه 7

آمار حیاتی(2)

دکتر اکبری -کلاس (3)

بهداشت روانی و اعتیاد

آقای سازور – کلاس (4)

 

سه شنبه

 

بهداشت حرفه ای

مهندس حنانی -کلاس(3)

بهداشت مواد غذایی

دکتر شرافتی – کلاس (1)

 

چهارشنبه

 

برنامه ملی مبارزه با بیماریها ی غیر واگیر

دکتر فخری  -  کلاس(1)

بیماریهای شایع کودکان

خانم حسینیان  - کلاس (1)

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر