دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:21:12 PM 1399 / 05 / 20
 

انشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
بهداشت حرفه ای

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96  کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

رشته بهداشت حرفه ای مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96    ترم(2)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

تاریخ اسلام  -( گروه 7 )   

آقای زجاجی-کلاس (6)

 

سه شنبه

آشنایی با صنایع (تئوری)

اساتید گروه   - کلاس( 2)

آشنایی با صنایع ( عملی )

بازدید - اساتید گروه          

فارسی-مشترک با محیط 96        

(ساعت 4-1)- آمفی تئاتر ( گروه 7 )   

اندیشه اسلامی( 2 )- (گروه 7 )

استاد با کویی  - کلاس (2))ا)ااانشه

چهارشنبه

ریاضیات عمومی ( 2)

خانم اکبرزاده- کلاس (3)

دینامیک گاز ها و آئروسل ها

دکتر بهرامی    - کلاس(3)

شیمی تجزیه- تئوری

آقای دکتر هاشمی نسب-کلاس (4)

 

پنجشنبه

ریاضیات عمومی (2)-خانم اکبرزاده

کلاس (3)

 

فیزیک اختصاصی (2)

مهندس فرهود   - کلاس( 3)

 

 

شیمی تجزیه ( عملی )( استاد : آقای دکتر هاشمی نسب) روز چهارشنبه ساعت 14-5/12 در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای برگزار میشود.

 

 

 

 

 

رشته بهداشت حرفه ای  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 95    ترم(4)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

 

دانشجویان فقط درس تربیت بدنی (1) را میتوانند بصورت دلخواه با گروههای مختلف انتخاب واحد نمایند و انتخاب واحد دروس عمومی دیگر باید طبق گروههای تعیین شده باشد.

شنبه

زبان تخصصی -کلاس(5)

 

 

یکشنبه

صدا و ارتعاش در محیط کار

دکتر مطلبی   -    کلاس (4)

صدا و ارتعاش در محیط کار

دکتر مطلبی     -  کلاس (4)

 

دوشنبه

متون اسلامی   -  مشترک با عمومی 95        

آقای زیارتی -آمفی تئاتر- (گروه 7 )

تنش حرارتی در محیط کار

مهندس حنانی        -   کلاس( 5)

 

سه شنبه

تجزیه نمونه های هوا (تئوری)

دکتر بهرامی -   آمفی تئاتر

تجزیه نمونه های هوا (عملی)

آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

 

چهارشنبه

ایمنی در محیط کار (2)

مهندس خواجه وندی - کلاس( 4)

مکانیک سیالات             

دکتر ربانی -  کلاس( 2)

مکانیک سیالات             

دکتر ربانی  - کلاس(2)

 

** درس ایمنی و ترافیک ( نیمه دوم ) ( مشترک با هوشبری و پرستاری )( استاد: دکتر مهدیان و مطلبی ) روز یکشنبه ساعت 14-5/12 در آمفی تئاتر  بهداشت برگزار میشود.

 

 

 

رشته بهداشت حرفه ای  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 94  ترم(6)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

ادانشجویان فقط درس تربیت بدنی (2) را میتوانند بصورت دلخواه با گروههای مختلف انتخاب واحد نمایند و انتخاب واحد دروس عمومی دیگر باید طبق گروههای تعیین شده باشد.کلاس (1)

شنبه

 

 

 

یکشنبه

ارزیابی ومدیریت ریسک

مهندس خواجه وندی       -   کلاس( 2)

روشنایی در محیط کار

مهندس حنانی    -کلاس( 3)

 

دوشنبه

طراحی تهویه صنعتی

  دکتر مطلبی   - کلاس( 6)

طراحی تهویه صنعتی

  دکتر مطلبی   - کلاس (6)

روانشناسی صنعتی و ارتقاء سلامت

خانم طلیقی – کلاس (3 )

سه شنبه

بیماریهای شغلی

دکتر صابری  - کلاس (5)

فرهنگ وتمدن- مشترک با عمومی 94           

  آقای مقیسه -کلاس (1)- گروه (7)

 

چهارشنبه

سیستمهای مدیریت یکپارچه

دکتر فخری -  کلاس (1)

برنامه نویسی کامپیوتر -مهندس نوروزی   مرکز کامپیوتر -  ساعت( 13-10)

 

پنجشنبه

نقشه کشی صنعتی – ساعت ( 12-8 ) – مرکز کامپیوتر – خانم مهندس مظاهری

 

 

 

رشته  بهداشت حرفه ای  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 93    ترم(8)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

کارآموزی

کارآموزی

 

 

یکشنبه

کارآموزی

کارآموزی

 

 

دوشنبه

کارآموزی

کارآموزی

 

 

سه شنبه

کارآموزی

کارآموزی

 

 

چهارشنبه

کارآموزی

کارآموزی

 

 

پنجشنبه

کارآموزی

کارآموزی

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر