دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:17:53 PM 1399 / 05 / 20
 

داشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96  کارشناسی ارشد  HSE 

                                                        

رشتهHSE   مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 96    ترم(2)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

ارزش گذاری اقتصادی در  HSE

دکتر فخری -کلاس ارشد  HSE

 

 

سه شنبه

مدیریت بحران     

 دکتر کبریایی-کلاس ارشد  HSE

ایمنی در پروژه های عمرانی  

مهندس خواجه وندی- کلاس ارشد  HSE

ارزیابی اثرات  توسعه  بر بهداشت

دکتر ربانی- کلاس ارشد  HSE

 

چهارشنبه

قوانین ومقررات واستانداردهای   HSE  دکتر بهرامی- کلاس ارشد  HSE

مدیریت یکپارچه سلامت ایمنی

  مهندس حنانی - کلاس ارشد  HSE

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

رشتهHSE    مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 95    ترم(4)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

پایان نامه

پایان نامه

 

 

یکشنبه

 

 

دوشنبه

 

 

سه شنبه

 

 

چهارشنبه

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر