دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:20:12 AM 1398 / 08 / 21
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

کارشناسی بهداشت محیط 

 برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96  کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

 

رشته بهداشت محیط  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 94    ترم (6)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

دانشجویان فقط درس تربیت بدنی (2) را میتوانند بصورت دلخواه با گروههای مختلف انتخاب واحد نمایند و انتخاب واحد دروس عمومی دیگر باید طبق گروههای تعیین شده باشد.

شنبه

سیستمهای جمع آوری فاضلاب

دکتر میرانزاده -کلاس(1)

تصفیه فاضلاب     

             دکتر میرانزاده -کلاس(4)

فرهنگ وتمدن-( گروه 8)

آقای عصمتی -کلاس (2)

یکشنبه

تصفیه آب                       

 دکتر ربانی -کلاس (3)

آلودگی هوا - ساعت (13-10)

دکتر میرزایی –کلاس (5)

سیستمهای جمع آوری فاضلاب

دکتر میرانزاده - کلاس(3)

دوشنبه

سیستمهای انتقال وتوزیع

دکتر ربانی-کلاس(1)

سیستمهای انتقال وتوزیع

دکتر ربانی -کلاس(2)

 

سه شنبه

روشهای مهندسی مبارزه با ناقلین

دکتر دهقانی  - کلاس( 6)

دانش خانواده وجمعیت  - آقای شاه فضل

مشترک با عمومی 96-  - آمفی تئاتر-( گروه 7)

 

چهارشنبه

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

رشته  بهداشت محیط  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96    ترم(2)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

شیمی محیط  ( تئوری )

                  دکتر مصطفایی -کلاس( 1)

 

کامپیوتر وکاربرد آن-(ساعت 17-14)

  مهندس امیدی- مرکز کامپیوتر

 

دوشنبه

اصول مدیریت    ( نیمه اول )             

 دکتر کبریایی -کلاس( 4)

اصول اپیدمیولوژی

دکتر دهقانی-کلاس(4)

 

اندیشه اسلامی(2)- مشترک با عمومی 96

میثم یوسفی -آمفی تئاتر-( گروه 8)

سه شنبه

شیمی محیط ( عملی )

آزمایشگاه بهداشت محیط

شیمی محیط ( عملی )

آزمایشگاه بهداشت محیط

فارسی (ساعت 16-13  )-(گروه 7)

مشترک با حرفه ای  96 -آمفی تئاتر

 

چهارشنبه

پاتو بیولوژی( تئوری )

دکتر هوشیار – دکتر ناظری - کلاس (2)

پاتو بیولوژی ( عملی ) 

آزمایشگاه گروه انگل دانشکده پزشکی

 

 

پنجشنبه

ریاضی (2)         

  دکتر جدی -کلاس (1)

ریاضی (2)          

 دکتر جدی -کلاس (1)

 

 

 

 

                     

رشته بهداشت محیط  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 95    ترم(4)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

.

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

دانشجویان فقط درس تربیت بدنی (1) را میتوانند بصورت دلخواه با گروههای مختلف انتخاب واحد نمایند و انتخاب واحد دروس عمومی دیگر باید طبق گروههای تعیین شده باشد

شنبه

 

زبان تخصصی      

کلاس (5)

خانم نامدار

اصول ترمودینامیک

مهندس بابایی – کلاس (4)

یکشنبه

میکروبیولوژی محیط ( عملی )

آزمایشگاه بهداشت محیط

میکروبیولوژی محیط ( عملی )

آزمایشگاه بهداشت محیط

استاتیک ومقاومت مصالح        

   دکتر جمال - کلاس(1)

دوشنبه

مکانیک سیالات        

   دکتر مصطفایی -کلاس (3)

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

دکتر میرزایی - کلاس (1)-( نیمه اول)

استاتیک ومقاومت مصالح       

   دکتر جمال - کلاس(1)

سه شنبه

میکروبیولوژی محیط ( تئوری )

دکتر رحمانی  - کلاس (4)

مواد زائد جامد شهری وصنعتی ( تئوری )

دکتر مصطفایی - کلاس (4)

متون اسلامی   - گروه (8)

  آقای محمدی -کلاس (2)

چهارشنبه

مواد زائد جامد شهری وصنعتی ( عملی )

دکتر مصطفایی - کلاس (5)

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

رشته بهداشت محیط  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 93    ترم(8)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

کارآموزی

کارآموزی

 

 

یکشنبه

کارآموزی

کارآموزی

 

 

دوشنبه

کارآموزی

کارآموزی

 

 

سه شنبه

کارآموزی

کارآموزی

 

 

چهارشنبه

کارآموزی

کارآموزی

 

 

پنجشنبه

کارآموزی

کارآموزی

 

 

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر