دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:52:35 AM 1398 / 08 / 21
 

نشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

کارشناسی ارشد بهداشت محیط 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96  کارشناسی ارشد بهداشت محیط

 

رشته بهداشت محیط  مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 96    ترم(2)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

اکولوژی محیط – نیمه اول

دکتر دهقانی –کلاس ارشد محیط

مدیریت فاضلاب در اجتماعات کوچک

دکتر رحمانی - کلاس ارشد محیط

 

 

سه شنبه

مدیریت مواد زائد            

 دکتر مصطفایی- کلاس ارشد محیط

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

دکتر ربانی- کلاس ارشد محیط

 

 

چهارشنبه

طراحی تصفیه خانه آب     

  دکتر ربانی - کلاس ارشد محیط

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته  بهداشت محیط  مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 95    ترم(4)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

پایان نامه

پایان نامه

 

 

یکشنبه

پایان نامه

پایان نامه

 

 

دوشنبه

پایان نامه

پایان نامه

 

 

سه شنبه

پایان نامه

پایان نامه

 

 

چهارشنبه

پایان نامه

پایان نامه

 

 

پنجشنبه

پایان نامه

پایان نامه

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر