دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:33:38 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

دکتری بهداشت محیط 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97  دکتری بهداشت محیط

برنامه هفتگی نیمسال اول سال  تحصیلی   98/1397

ایام هفته

دانشجویان رشته بهداشت محیط                  مقطعph.D                

ورودی 97               ترم(1)

10-8صبح

12-10صبح

16-14بعداز ظهر

18-16بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

میکروبیولوژی پیشرفته محیط

دکتر میرانزاده

 

 

 

سه شنبه

 

 

برنامه ریزی و مدیریت بهداشت محیط

دکتر ربانی

 

چهارشنبه

 

آمار پیشرفته

دکتر اکبری

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال  اول   سال  تحصیلی   98/1397

ایام هفته

دانشجویان رشته بهداشت محیط                 مقطع  ph.D            

ورودی 96        ترم(3)

10-8صبح

12-10صبح

16-14بعداز ظهر

18-16بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

هیدرولیک تصفیه خانه های آب و فاضلاب

دکتر ربانی

 

 

 

دوشنبه

سیستم های غیر متعارف تامین وانتقال آب

دکتر محوی

فن آوری نوین کنترل آلودگی هوا

دکتر میرزایی

مدلسازی در علوم و مهندسی محیط زیست

دکتر میرزایی

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

روشهای فرآورش و دفع لجن

دکتر میرانزاده

روشهای فرآورش و دفع لجن

دکتر ربانی

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر