دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:45:46 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97  کارشناسی ارشد  HSE 

 

 برنامه هفتگی نیمسال اول سال  تحصیلی   98/1397

ایام هفته

دانشجویان رشته                      HSE مقطع کارشناسی ارشد                       

 ورودی 97                    ترم(1)

10-8صبح

12-10صبح

16-14بعداز ظهر

18-16بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

زبان انگلیسیHSE

  دکتر بهرامی-دکتر زیلوچی

 

اطلاع رسانی پزشکی

دکتر بتولی-مرکز کامپیوتر

 

دوشنبه

مدیریت بهداشت محیط

دکتر ربا نی

مدیریت بهداشت حرفه ای

دکتر مطلبی

 

 

سه شنبه

آمار و روش تحقیق

دکتر اکبری-5 هفته اول در آزمایشگاه حرفه ای –سالن سهراب

آمار وروش تحقیق

دکتر اکبری –سالن سهراب

 

 

چهارشنبه

مدیریت ایمنی وریسک

مهندس خواجه وندی 

-کلاس(2)

اصول ومبانی مدیریت

دکتر کبریایی-کلاس(2)-13-10

مدیریت ایمنی وریسک

مهندس خواجه وندی  -کلاس(2)

 

کلیه کلاسهای دانشجویان کارشناسی ارشد HSEدر کلاس بهداشت حرفه ای واقع در آزمایشگاه عوامل فیزیکی برگزار می شود.

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال  تحصیلی   98/1397

ایام هفته

دانشجویان رشته         HSE   مقطع کارشناسی ارشد                    

ورودی 96               ترم (3)

10-8صبح

12-10صبح

16-14بعداز ظهر

18-16بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

بررسی وتجزیه تحلیل حوادث

دکتر مطلبی

 

 

چهارشنبه

مدیریت ایمنی وریسک

مهندس خواجه وندی –کلاس (2)

مدیریت حریق

مهندس حنانی

مدیریت ایمنی وریسک

مهندس خواجه وندی –کلاس (2)

 

پنج شنبه

 

 

 

 

کلیه کلاسهای دانشجویان کارشناسی ارشد HSEدر کلاس بهداشت حرفه ای واقع در آزمایشگاه عوامل فیزیکی برگزار می شود.

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول  سال  تحصیلی   98/1397

ایام هفته

دانشجویان رشته        HSE  مقطع کارشناسی ارشد                  

ورودی 94و95          ترم(5 وبالاتر)

10-8صبح

 

12-10صبح

16-14بعداز ظهر

18-16بعد از ظهر

پایان نامه

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر