دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:55:46 PM 1398 / 09 / 14
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 98 -97

دانشکده بهداشت

دکتری بهداشت محیط

دانشجویان رشته بهداشت محیط   مقطع  Ph.D  ورودی 97  ( ترم 1)

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

2

1740114

برنامه ریزی و مدیریت بهداشت محیط

2

1740118

میکروبیولوژی پیشرفته محیط

1

1740167

پروژه (1)

2

1740160

آمار پیشرفته

 

 

 

 

7 واحد

جمع کل

دانشجویان رشته بهداشت محیط   مقطع  Ph.D  ورودی 96  ( ترم 3)

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

2

1740115

مدل سازی در علوم و مهندسی محیط زیست

2

1740112

فن آوری نوین کنترل آلودگی هوا

2

1740136

روشهای فرآورش و دفع لجن

2

1740126

هیدرولیک تصفیه خانه های آب و فاضلاب

1

1740169

سمینار

2

1740130

سیستمهای غیر متعارف تأمین و انتقال آب

 

 

 

 

11 واحد

جمع کل

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر