دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:47:02 AM 1399 / 05 / 22
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده بهداشت
دایره امتحانات

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 97/98 دانشکده بهداشت

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98/97 دانشکده بهداشت

تاریخ امتحان

روز امتحان

حرفه ای وایمنی

کار پیوسته 97

حرفه ای پیوسته 96

حرفه ای پیوسته 95

حرفه ای پیوسته 94

عمومی پیوسته 97

عمومی پیوسته 96

عمومی پیوسته 95

عمومی پیوسته 94

97/10/22

شنبه

 ریاضیات عمومی (1)
10-12

آمار حیاتی
10-12

 

 

تشریح وفیزیولوژی
10-12

زبان عمومی
8-10

پاتولوژی جغرافیایی

8-10

 

97/10/23

یکشنبه

 

 

مهندسی انسانی(2)
10-12

انقلاب-گروه8
10-12

 

 

انقلاب

گروه7
10-12

کاربرد کامپیوتر
8-10

97/10/24

دوشنبه

فیزیولوژی وکالبد شناسی
8-10

اخلاق-گروه7
10-12

 

 

روانشناسی
10-12

اخلاق-گروه8
10-12

 

 

97/10/25

سه شنبه

اندیشه اسلامی 1-گروه7
10-12

 

بهداشت پرتو ها
10-12

اپیدمیولوژی بیماریها
10-12

اندیشه اسلامی 1-گروه7
10-12

 

اصول برنامه ریزی
8-10

اقدامات بهداشتی
8-10

97/10/26

چهار شنبه

 

کمکهای اولیه
8-10

 

 

تاریخ اسلام-گروه 7
10-12

بیوشیمی
10-12

بیماریهای ارثی
8-10

 

97/10/27

پنجشنبه

*

*

*

*

*

*

*

*

97/10/28

جمعه

*

*

*

*

*

*

*

*

97/10/29

شنبه

فیزیک
10-12

مکانیک جامدات
10-12

ایمنی (3)
8-10

 

 

اصول مدیریت
8-10

 

 

97/10/30

یکشنبه

زبان پیش
10-12

 

 

 

میکروب شناسی(1)
10-12

بهداشت مادران
8-10

 

 

97/11/1

دوشنبه

دانش خانواده

گروه7
10-12

ایمنی(1)
8-10

دانش خانواده-گروه7
10-12

 

 

 

اقتصاد بهداشت
8-10

 

97/11/2

سه شنبه

 

 

 

 

کلیات پزشکی
8-10

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع
8-10

 

 

97/11/3

چهار شنبه

دینامیک گازها
10-12

مهندسی انسانی (1)
10-12

سم شناسی شغلی
10-12

 

 

نظامهای سلامتی
8-10

توان بخشی
8-10

 

97/11/4

پنجشنبه

*

*

*

*

*

*

*

*

97/11/5

جمعه

*

*

*

*

*

*

*

*

97/11/6

شنبه

شیمی عمومی
10-12

مبانی نمونه برداری
10-12

مدیریت صنعتی
10-12

 

جامعه شناسی
8-10

اصول تغذیه
10-12

تغذیه کاربردی
8-10

 

97/11/7

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

97/11/8

دوشنبه

بیوشیمی

واصول تغذیه
10-12

زبان عمومی
8-10

مبانی کنترل هوا
8-10

 

زبان پیش
8-10

تکنولوژی آموزشی
10-12

ادبیات فارسی
10-12

 

 

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 97/98 دانشکده بهداشت

تاریخ امتحان

روز امتحان

محیط پیوسته 97

محیط پیوسته 96

محیط پیوسته 95

محیط پیوسته 94

ارشد محیط  97

ارشد محیط 96

ارشد HSE97

ارشد HSE96

97/10/22

شنبه

 

معادلات دیفرانسیل
10-12

فرایند وعملیات
8-10

کاربرد موتور تلمبه
8-10 

زبان نخصصی
8-10

 

آمار و

روش تحقیق
10-12

مدیریت حریق
10-12

97/10/23

یکشنبه

ریاضی( 1)
10-12

 

 

انقلاب-گروه8
10-12

 

طراحی

تصفیه خانه

8-10
 

 

 

97/10/24

دوشنبه

 

اخلاق-گروه 8
10-12

مدیریت کیفیت آب
8-10

 

مدیریت توسعه
8-10

 

زبان تخصصی
10-12

 

97/10/25

سه شنبه

اندیشه( 1)-گروه8
10-12

 

 

 

 

کنترل آلودگی هوا
8-10

 

بررسی وتجزیه
8-10

97/10/26

چهار شنبه

 

بهداشت پرتوها
8-10
 

تاریخ اسلام -گروه7
10-12

فاضلاب صنعتی
10-12

اثرات جهانی
8-10

 

سیستم اطلاع رسانی
10-12

 

97/10/27

پنجشنبه

*

*

*

*

*

*

*

*

97/10/28

جمعه

*

*

*

*

*

*

*

*

97/10/29

شنبه

آمار زیستی
10-12

هیدرولوژی
8-10

مکانیک خاک
10-12

بهره برداری ونگهداری
8-10

روش تحقیق
10-12

 

 

 

97/10/30

یکشنبه

 

 

 

 

 

مدیریت فاضلاب  صنعتی

10-12

مدیریت ایمنی
8-10

مدیریت ایمنی
8-10

97/11/1

دوشنبه

فیزیک عمومی
8-10

بهداشت مواد غذایی
8-10

هیدرولیک
10-12

آشنایی با مدلسازی
8-10

سیستم اطلاع رسانی
10-12

 

مدیریت بهداشت محیط
10-12

 

97/11/2

سه شنبه

 

 

 

 

 

آلودگی خاک

10-12


 

 

97/11/3

چهار شنبه

نقشه برداری
8-10

زبان عمومی
8-10

اقتصاد مهندسی
10-12

 

کاربرد روشها پیشرفته

8-10

 

 

 

97/11/4

پنجشنبه

*

*

*

*

*

*

*

*

97/11/5

جمعه

*

*

*

*

*

*

*

*

97/11/6

شنبه

شیمی عمومی
10-12

رسم فنی

و نقشه کشی
8-10

کلیات ایمنی
8-10

 

 

 

اصول ومبانی مدیریت
10-12

 

97/11/7

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

97/11/8

دوشنبه

زبان پیش

گروه 8
8-10

 

اپیدمیولوژی محیط
8-10

 

 

 

مدیریت بهداشت حرفه ای
10-12

 

 
 
 

برنامه امتحانات دروس یک واحدی  نیمسال اول 97/98دانشکده بهداشت

تاریخ امتحان

روز امتحان

محیط96

محیط94

عمومی96

عمومی95

97/8/26

شنبه ساعت 12:30
 آمفی تئاتر

گندزداها ی محیط

 

 

 

97/8/27

یک شنبه ساعت 12:30
 آمفی تئاتر

 

قوانین ومقررات

 

 

97/9/7

چهار شنبه ساعت 12:30
 آمفی تئاتر

 

کاربرد بیوتکنولوژی

 

 

97/9/12

دوشنبه ساعت 12:30
آمفی تئاتر

 

 

 

بهداشت محیط (3)

97/9/21

]چهار شنبه ساعت 12:30
 آمفی تئاتر

ایمنی کاربردمواد شیمیایی

 

 

 

97/10/3

دوشنبه ساعت 8
آمفی تئاتر

 

 

فارماکولوژی

 

97/10/12

چهار شنبه ساعت 10
 آمفی تئاتر

 

بهداشت مسکن

 

 

 
 
 
 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر