دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:59:59 AM 1399 / 05 / 22
 

برنامه امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 97/98 دانشکده بهداشت

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 97/98 دانشکده بهداشت

تاریخ امتحان

روز امتحان

حرفه ای پیوسته 97

حرفه ای پیوسته 96

حرفه ای پیوسته 95

عمومی پیوسته 97

عمومی پیوسته 96

عمومی پیوسته 95

25 خرداد 98

شنبه

فیزیک اختصاصی
8-10

صدا وارتعاش
10-12

طراحی تهویه صنعتی
10-12

آمار حیاتی (1)
10-12

آمار حیاتی (2)
10-12

زبان تخصصی
8-10

26 خرداد 98

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

27 خرداد 98

دوشنبه

آشنایی با صنایع
8-10

تجزیه وارزشیابی
8-10

بیماریهای شغلی
10-12

بیوفیزیک
8-10

بهداشت مواد غذایی
10-12

بهداشت باروری
10-12

 

28 خرداد 98

سه شنبه

اندیشه (2)-گروه(7)
10-12

 

 

اندیشه (2)گروه (8)
10-12

 

 

29 خرداد 98

چهار شنبه

فارسی
10-12

زبان تخصصی
10-12

برنامه نویسی کامپیوتر
10-12

 

بیماریهای شایع
8-10

بهداشت دهان ودندان
8-10

30 خرداد 98

پنجشنبه

****

****

****

****

****

****

31 خرداد 98

جمعه

****

****

****

****

****

****

 

اول تیر 98

شنبه

شیمی تجزیه
8-10

ایمنی در محیط کار(2)
10-12

سیستمهای مدیریت یکپارچه
8-10

میکروب شناسی
10-12

برنامه ملی واگیر
8-10

مدیریت ونظارت
10-12

2 تیر 98

یکشنبه

فرهنگ وتمدن -گروه(7)
10-12

 

فرهنگ وتمدن -گروه(7)
10-12

آموزش بهداشت
8-10

 

فرهنگ وتمدن -گروه(8)
10-12

3 تیر 98

دوشنبه

 

تنشهای حرارتی
8-10

 

دانش خانواده-گروه(7)
10-12

بهداشت حرفه ای
8-10


 

4 تیر 98

سه شنبه

کمکهای اولیه
8-10

متون اسلامی-گروه (7)
10-12

ارزیابی ومدیریت ریسک
8-10

 

متون اسلامی-گروه (8)
10-12

 

5 تیر 98

چهار شنبه

 

 

روانشناسی صنعتی
8-10

اصول وکلیات خدمات
8-10

 

بهداشت دانش آموزان
8-10

6 تیر 98

پنجشنبه

****

****

****

****

****

****

7 تیر 98

جمعه

****

****

****

****

****

****

8 تیر 98

شنبه

****

****

****

****

****

****

9 تیر 98

یکشنبه

ریاضیات عمومی (2)
10-12

مکانیک سیالات
10-12

روشنایی در محیط کار
8-10

کلیات اپیدمیولوژی
8-10

برنامه ملی غیر واگیر
8-10

روش تحقیق
10-12

10 تیر 98

دوشنبه

 

 

نقشه کشی صنعتی
8-10

اکولوژی انسانی
8-10

بهداشت روانی واعتیاد
8-10

بهداشت سالمندان

12-14

 

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 97/98 دانشکده بهداشت

تاریخ امتحان

روز امتحان

ارشد محیط  97

ارشد HSE97

محیط پیوسته 97

محیط پیوسته 96

محیط پیوسته 95

    بهداشت محیط  Ph.D

25 خرداد 98

شنبه

مدیریت فاضلاب
10-12


 

نقشه برداری ونقشه کشی
8-10

استاتیک ومقاومت
8-10

آلودگی هوا
8-10

 

26 خرداد 98

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

27 خرداد 98

دوشنبه

 

مدیریت بحران
10-12

اصول اپیدمیولوژی
8-10

زبان تخصصی
8-10

تصفیه آب
10-12

 

28 خرداد 98

سه شنبه

طراحی تصفیه خانه
10-12

 

اندیشه (2)-گروه (7)
10-12

 

 

 

29 خرداد 98

چهار شنبه

 

ارزشگذاری اقتصادی
10-12

فارسی -گروه (7)
10-12

اقتصاد مهندسی
8-10

تصفیه فاضلاب
8-10

 

30 خرداد 98

پنجشنبه

****

****

****

****

****

****

 

جمعه

****

****

****

****

****

****

1 تیر 98

شنبه

ارزیابی اثرات توسعه
10-12

قوانین ومقررات
10-12

مکانیک سیالات
8-10

اصول ترمودینامیک
10-12

سیستمهای  جمع آوری فاضلاب
8-10

 

2 تیر 98

یکشنبه

 

 

 

 

فرهنگ وتمدن -گروه (8)
10-12

 

3 تیر 98

دوشنبه

مدیریت مواد زائد
10-12

ایمنی در پروژه های
10-12

کاربرد گند زداها
8-10

مکانیک سیالات
8-10

دانش خانواده -گروه(7)
10-12

 

4 تیر 98

سه شنبه

 

ارزیابی اثرات توسعه

10-12

 

متون اسلامی-گروه(7)
10-12

 

 

5 تیر 98

چهار شنبه

مدیریت صرفه جویی
10-12

مدیریت یکپارچه
10-12

میکروب شناسی عمومی
10-12

مواد زائد جامد شهری
8-10

روشهای مبارزه با ناقلین
10-12

 

6 تیر 98

پنجشنبه

****

****

****

****

****

****

 

جمعه

****

****

****

****

****

****

8 تیر 98

شنبه

****

****

****

****

****

****

9 تیر 98

یکشنبه

 

 

ریاضی (2)
10-12

 

سیستم انتقال وتوزیع
10-12

 

10 تیر 98

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانات دروس یک واحدی  نیمسال دوم  97/98دانشکده بهداشت

تاریخ امتحان

روز امتحان

محیط96

محیط97

عمومی96

عمومی95

98/2/28

شنبه

 

 

بهداشت محیط (1)

مصون سازی فعال و

98/2/29

یک شنبه

بهداشت محیط در شرایط...

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

 

 

98/3/1

چهار شنبه

 

 

بهداشت محیط (2)

           

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر