دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:33:14 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 کارشناسی ارشد بهداشت محیط

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397/98

 

رشته: بهداشت محیط

ورودی: مهر1397

 

مقطع:

کارشناسی ارشد نا پیوسته

ترم:  دوم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس – نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

مدیریت فاضلاب در اجتماعات کوچک

دکتر رحمانی

 

 

دوشنبه

 

 

مدیریت صرفه جویی استفاده مجدد وباز چرخش آب-دکتر رحمانی

 

 

سه شنبه

 

 

طراحی تصفیه خانه

دکتر ربانی

 

 

چهار شنبه

 

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

دکتر ربانی –دکتر میرانزاده

مدیریت مواد زائد جامد

دکتر مصطفایی

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397/98

 

رشته: بهداشت محیط

ورودی: مهر1396

 

مقطع: کارشناسی ارشد نا پیوسته

ترم:  چهارم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس – نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

پایان نامه

پایان نامه

 

 

یک شنبه

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر