دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:50:59 PM 1399 / 05 / 20
 

 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

دکتری بهداشت محیط 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397/98 دکتری بهداشت محیط

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397/98

 

رشته: بهداشت محیط

ورودی: مهر1397

مقطع: Ph.D

ترم:  دوم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس – نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

 

شناخت وکنترل آلودگی خاک

دکتر رحمانی

 

 

یک شنبه

 

 

مدیریت جامع پسماند

دکتر مصطفایی

روشهای نوین تصفیه آب

دکتر ربانی

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

روشهای نوین تصفیه فاضل

دکتر میرانزاده

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397/98

 

رشته: بهداشت محیط

ورودی: مهر1396

مقطع: Ph.D

ترم: چهارم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس – نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

پایان نامه

پایان نامه

 

 

یک شنبه

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر