دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:47:22 AM 1398 / 08 / 21
 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397/98 کارشناسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397/98

 

رشته: بهداشت حرفه ای وایمنی کار

ورودی: مهر 1397

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم: دوم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس – نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

 

آزمایشگاه شیمی

شیمی تجزیه

دکتر مظاهری-کلاس(4)

 

یک شنبه

 

فیزیک اختصاصی

دکتر فرهود-کلاس(2)

 

ادبیات فارسی –ساعت 4-1 -گروه (7)

مشترک با محیط 97-آمفی تئاتر

 

دوشنبه

 

ریاضیات عمومی (2)

خانم گیلاسی-کلاس(5)

ریاضیات عمومی (2)

خانم گیلاسی-کلاس(5)

اندیشه (2)-گروه (7)-آقای  میثم یوسفی

مشترک با محیط 97-آمفی تئاتر

 

سه شنبه

 

فرهنگ وتمدن –آقای زرگر–گروه (7)

مشترک با حرفه ای 95-آمفی تئاتر

کمکهای اولیه

دکتر صابری-کلاس(4)

 

 

چهار شنبه

 

آشنایی با صنایع -تئوری

اساتید گروه –کلاس(2)

آشنایی با صنایع -عملی

اساتید گروه

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397/98

 

رشته: بهداشت حرفه ای

ورودی: مهر 1396

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم:  چهارم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس – نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

صدا وارتعاش در محیط کار

دکتر مطلبی –کلاس(3)

صدا وارتعاش در محیط کار

دکتر مطلبی –کلاس(3)

آزمایشگاه صدا وارتعاش در محیط کار-عملی

 

دوشنبه

 

ایمنی در محیط کار (2)

مهندس خواجه وندی –کلاس(3)

تنش های حرارتی

مهندس حنانی –کلاس(4)

آزمایشگاه تنش های حرارتی

مهندس حنانی-عملی

 

سه شنبه

 

تجزیه وارزشیابی نمونه های هوا

دکتر بهرامی-کلاس (5)

آزمایشگاه تجزیه وارزشیابی نمونه های هوا- دکتر بهرامی-عملی

آزمایشگاه ایمنی در محیط کار (2)

مهندس خواجه وندی-عملی

متون اسلامی –آقای محمدی –گروه (7)

مشترک با محیط 96-کلاس (1)

چهار شنبه

 

زبان تخصصی

-کلاس (1)

مکانیک سیالات

دکتر ربانی –کلاس(2)

مکانیک سیالات

دکتر ربانی –کلاس(2)

 

دانشجویان فقط درس تربیت بدنی (1) را میتوانند بصورت دلخواه با گروههای مختلف انتخاب واحد نمایند و انتخاب واحد دروس عمومی دیگر باید طبق گروههای تعیین شده باشد.

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397/98

 

رشته: بهداشت حرفه ای

ورودی: مهر 1395

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم:  ششم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس – نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

نقشه کشی صنعتی

دکتر مظاهری-مرکز کامپیوتر

نقشه کشی صنعتی

دکتر مظاهری-مرکز کامپیوتر

سیستمهای مدیریت یکپارچه

دکتر فخری –کلاس(1)

 

یک شنبه

 

ارزیابی و مدیریت ریسک

مهندس خواجه وندی –کلاس(1)

 

برنامه نویسی کامپیوتر-ساعت 5-2

مهندس امیدی –مرکز کامپیوتر

 

دوشنبه

 

طراحی تهویه صنعتی

دکتر مطلبی-کلاس(1)

طراحی تهویه صنعتی

دکتر مطلبی-کلاس(3)

 

 

سه شنبه

 

فرهنگ و تمدن- گروه (7)-آمفی تئاتر

مشترک با حرفه ای 97-آقای زرگر

روشنایی در محیط کار

مهندس حنانی-کلاس(1)

 

روانشناسی صنعتی و...

خانم طلیقی-کلاس(3)

چهار شنبه

 

 

بیماریهای شغلی

دکتر صابری-کلاس(3)

 

 

دانشجویان فقط درس تربیت بدنی (2) را میتوانند بصورت دلخواه با گروههای مختلف انتخاب واحد نمایند و انتخاب واحد دروس عمومی دیگر باید طبق گروههای تعیین شده باشد.

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397/98

 

رشته: بهداشت حرفه ای

ورودی: مهر 1394

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم:  هشتم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس – نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

کارآموزی

درعرصه

کارآموزی

درعرصه

 

 

یک شنبه

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر