دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:47:10 AM 1398 / 08 / 21
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97  کارشناسی ارشد  HSE 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 98/1397

رشته: HSE

ورودی: مهر 1397

 

مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته

ترم:  دوم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس – نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

ایمنی در پروژه های عمرانی

مهندس خواجه وندی

مدیریت بحران

دکتر کبریائی

ارزشگذاری اقتصادی در  HSE

دکتر فخری

 

چهار شنبه

 

ارزیابی اثرات توسعهHSE

دکتر ربانی

مدیریت یکپارچه سلامت ایمنی ومحیط

مهندس حنانی

قوانین ومقررات واستاندارد های   HSE  دکتر بهرامی

 

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 98/1397

رشته: HSE

ورودی: مهر 1396

 

مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته

ترم:  چهارم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس – نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

پایان نامه

پایان نامه

 

 

یک شنبه

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر