دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:47:40 AM 1398 / 08 / 21
 


 اعضای شورای گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

 

  •  دکتر مسعود مطلبی
  • دکتر عباس بهرامی
  • مهندس میترا حنانی
  • دکتر غلامرضا مصطفایی
  • دکتر حسن رحمانی
  • دکتر علی کبریایی
  • دکتر حسین اکبری

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر