دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:51:51 AM 1399 / 05 / 22
 

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده بهداشت

فایل PDF گزارش عملکرد کتابخانه

گزارش اقدامات انجام شده در راستای ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه دانشکده بهداشت در سال 1397

-       مشاوره اطلاعاتی انفرادی یا گروهی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مباحث علم­سنجی و جستجو در پایگاه­های اطلاعاتی

-       مشاوره اطلاعاتی انفرادی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ارتباط با جستجوی نظام­مند مورد نیاز نگارش مقالات مرور نظام­مند

-       مشاوره اطلاعاتی انفرادی یا گروهی دانشجویان جهت استفاده از پایگاه­های اطلاعاتی و نرم افزار اندنوت

-       برگزاری کارگاه­های آشنایی دانشجویان با پایگاه­های اطلاعاتی

-       خریداری کتاب فارسی مورد نیاز دانشجویان و اعضاء هیئت علمی

o       کتاب فارسی: 373 عنوان (654 جلد)

o       کتاب انگلیسی: 105 عنوان (105 جلد)

-       آمار امانت و بازگشت کتاب: 3000 کتاب امانت و 2100 بازگشت

-       فهرستنویسی و آماده­سازی کتاب خریداری شده و اهدایی

-       شرکت کتابداران این کتابخانه در کارگاه­های آموزشی بازآموزی

-       وجین کتب فرسوده، کهنه و بلا استفاده

-       صحافی کتب

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر