دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:32:02 PM 1398 / 06 / 31
 

ساعت کار کتابخانه دانشکده بهداشت

ساعت کار کتابخانه :

ساعت کار کلیه بخشهای کتابخانه دانشکده بهداشت در طول سال تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

شنبه تا چهارشنبه :       از ساعت 7:45 دقیقه صبح  تا 15:45دقیقه بعدازظهر

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر