دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:47:53 AM 1399 / 05 / 22
 

برنامه امتحانات یک واحدی در نیمسال اول سالتحصیلی  98/99

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام درس

گروه دانشجویی

ساعت امتحان

محل امتحان

98/10/8

یک شنبه

بهداشت مسکن واماکن

محیط 95

4-2

کلاس 5

98/10/8

یک شنبه

محیط 3

عمومی 96

4-2

کلاس 4

98/10/9

دوشنبه

فارماکولوژی

عمومی 97

10-8

کلاس 1

98/10/9

دوشنبه

آموزش بهداشت وارتقا

محیط 98

10-8

کلاس 2

98/10/10

سه شنبه

کاربرد بیوتکنولوژی

محیط 95

12-10

کلاس 5

 
 

برنامه امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 99/98 دانشکده بهداشت

تاریخ امتحان

روز امتحان

حرفه ای پیوسته 98

حرفه ای پیوسته 97

حرفه ای پیوسته 96

حرفه ای پیوسته 95

عمومی پیوسته 98

عمومی پیوسته 97

عمومی پیوسته 96

عمومی پیوسته 95

98/10/21

شنبه

فیزیک اختصاصی
8-10

آمار زیستی
10-12

مهندسی انسانی
10-12

 

تشریح وفیزیولوژی
8-10

زبان عمومی
8-10

پاتولوژی
8-10

 

98/10/22

یکشنبه

 

 

 

اپیدمیولوژی
10-12

 

 

انقلاب -گروه(7)
10-12

کاربرد کامپیوتر
8-10

98/10/23

دوشنبه

دانش خانواده-گروه 7
10-12

ارگونومی شغلی
8-10

دانش خانواده-گروه (7)
10-12

 

روانشناسی وبهداشت
8-10

اپیدمیولوژی
8-10

 

 

98/10/24

سه شنبه

اندیشه (1)-گروه 7
10-12

 

 

 

اندیشه اسلامی(1)گروه 8
10-12

 

اصول برنامه ریزی
8-10

اقدامات بهداشتی
8-10

98/10/25

چهار شنبه

زبان پیش
8-10

اصول سم شناسی
10-12

بهداشت پرتوها
10-12

 

 

نظامهای سلامتی
10-12

بیماریهای ارثی
10-12

 

98/10/26

پنجشنبه

 

********

********

********

********

********

********

********

98/10/27

جمعه

********

********

********

********

********

********

********

********

98/10/28

شنبه

ریاضیات عمومی(1)
10-12

مکانیک جامدات
10-12

ایمنی (3)
8-10

 

میکروب شناسی
8-10

اصول مدیریت
8-10

اقتصاد بهداشت
8-10

 

98/10/29

یکشنبه

 

اخلاق- گروه(8)
10-12

 

 

 

اخلاق اسلامی-گروه(7)
10-12

 

 

98/10/30

دوشنبه

بیوشیمی واصول تغذیه
8-10

 

سم شناسی شغلی
8-10

 

تاریخ اسلام -گروه(7)
10-12

 

توان بخشی
10-12

 

98/11/1

سه شنبه

 

مبانی نمونه برداری
10-12

 

 

 

بیوشیمی
10-12

 

 

98/11/2

چهار شنبه

دینامیک گازها
10-12

 

مبانی کنترل آلودگی
10-12

 

کلیات پزشکی
8-10

بهداشت مادران
8-10

حشره شناسی
8-10

 

98/11/3

پنجشنبه

********

********

********

********

********

********

********

********

98/11/4

جمعه

********

********

********

********

********

********

********

********

98/11/5

شنبه

شیمی عمومی
10-12

روشنایی در محیط کار
10-12

مدیریت صنعتی
10-12

 

جامعه شناسی
8-10

اصول تغذیه
8-10

ادبیات فارسی
8-10

 

98/11/6

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

98/11/7

دوشنبه

فیزیولوژی وکالبد
8-10

زبان عمومی
8-10

 

 

زبان پیش دانشگاهی
8-10

تکنولوژی آموزشی
10-12

تغذه کاربردی
10-12

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 99/98 دانشکده بهداشت

تاریخ امتحان

روز امتحان

محیط پیوسته 98

محیط پیوسته 97

محیط پیوسته 96

محیط پیوسته 95

ارشد محیط  98

ارشد محیط 97

ارشد HSE98

ارشد HSE97

98/10/21

شنبه

ریاضی
10-12

معادلات دیفرانسیل
10-12

فرایند وعملیات
10-12

فاضلاب صنعت ی
8-10

زبان تخصصی
10-12

 

 

 

98/10/22

یکشنبه

 

 

 

انقلاب- گروه (7)
10-12

 

طراحی تصفیه خانه
10-12

 

مدیریت حریق
10-12

98/10/23

دوشنبه

زبان پیش
8-10

کارگاه تاسیسات
10-12

مدیریت کیفیت آب
10-12

 

مدیریت توسعه
10-12

 

زبان تخصصی
10-12

 

98/10/24

سه شنبه

اندیشه (1)-گروه 7
10-12

 

 

کاربرد موتور تلمبه
10-12

 

کنترل آلودگی هوا
8-10

 

بررسی وتجزیه

8-10

98/10/25

چهار شنبه

 

اکولوژی محیط
8-10

اپیدمیولوژی محیط
8-10

 

اثرات جهانی
8-10

 

سیستم اطلاع رسانی
8-10

 

98/10/26

پنجشنبه

********

********

********

********

********

********

********

********

98/10/27

جمعه

********

********

********

********

********

********

*******

********

98/10/28

شنبه

فیزیک عمومی
10-12

شیمی محیط
10-12

مکانیک خاک
8-10

بهره برداری ونگهداری
10-12

کاربرد روش ها
10-12

 

مدیریت ایمنی

10-12

 

98/10/29

یکشنبه

 

اخلاق-گروه (8)
10-12

 

 

 

مدیریت فاضلاب
10-12

 

 

98/10/30

دوشنبه

اصول اپیدمیولوژی
8-10

 

تاریخ اسلام -گروه(7)
10-12

آشنایی با مدلسازی
10-12

سیستم اطلاع رسانی
8-10

 

مدیریت بهداشت حرفه  8-10

 

98/11/1

سه شنبه

 

زبان عمومی
8-10

 

 

 

سم شناسی
8-10

 

 

98/11/2

چهار شنبه

کامپیوتر وکاربرد
8-10

 

هیدرولیک
10-12

بهداشت مسکن

8-10

کاربرد روشها
10-12

 

مدیریت بهداشت محیط
8-10

 

98/11/3

پنجشنبه

********

********

********

 

********

********

********

********

98/11/4

جمعه

********

********

********

********

********

********

********

********

98/11/5

شنبه

شیمی عمومی
10-12

میکروب شناسی
10-12

کلیات ایمنی
8-10

 

 

 

اصول ومبانی مدیریت
8-10

 

98/11/6

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

98/11/7

دوشنبه

 

 

میکروبیولوژی
10-12

 

 

 

 

 

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر