دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:39:45 AM 1399 / 05 / 22
 

 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

بهداشت عمومی

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 1398/99 - بهداشت عمومی

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99/1398

 

رشته: بهداشت عمومی

ورودی: مهر 1398

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم: اول

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس –نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

میکروب (1) تئوری

دکتر راستی –دکتر قادری-کلاس(3)

تاریخ اسلام –گروه (7) –مشترک با محیط 96

آقای زجاجی –کلاس (2)

 

 

یک شنبه

 

میکروب (1)- عملی

خانم ظهیری -آزمایشگاه میکروب

کلیات پزشکی وبهداشت

دکتر فخری-کلاس(1)

 

 

دوشنبه

 

تربیت بدنی یک خواهران - گروه 16

تربیت بدنی یک برادران-کروه8

ساعت 14-10

زبان پیش دانشگاهی  –گروه (7)

خانم حفیظی-کلاس (5)

اصول و مبانی جامعه شناسی

دکتر محمدلو-کلاس(2)

اندیشه اسلامی (1)- گروه (8)

آقای میثم یوسفی-کلاس(1)

سه شنبه

 

روان شناسی وبهداشت روان

خانم طلیقی-کلاس (3)

تشریح و فیزیولوژی

دکتر حیدری-دکتر زمانی –کلاس(2)

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99/1398

 

رشته: بهداشت عمومی

ورودی: مهر 1397

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم:  سوم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس –نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران

دکتر رحیمی –کلاس(5)

نظامهای سلامتی در ایران و جهان

دکتر فخری-کلاس(4)

بیوشمی

دکتر نمازی -کلاس(1)

 

یک شنبه

 

زبان عمومی

آقای اطهری زاده-کلاس (3)

اخلاق اسلامی –گروه (7)

آقای یوسفی -کلاس محتشم (ساختمان فرقانی )

اصول تغذیه

دکتر میلاجردی-کلاس(2)

 

دوشنبه

 

فارماکولوژی

دکتر قادری-دکتر عابد-کلاس(1)

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

دکتر کبریایی-کلاس(3)

زبان عمومی

آقای اطهری زاده-کلاس(3)

 

سه شنبه

 

 

بهداشت مادران و کودکان

دکتر سوکی-کلاس(6)

تکنولوژی آموزشی

دکتر محمد لو-کلاس(5)

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99/1398

 

رشته: بهداشت عمومی

ورودی: مهر1396

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم:  پنجم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس –نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

توانبخشی و رفاه اجتماعی

دکتر میانه ساز-کلاس(4)

 

ادبیات فارسی-ساعت 4-1

آقای طباطبایی- گروه7-کلاس (4)

بیماریهای ارثی

آقای نجاتی –کلاس(1)

یک شنبه

 

تغذیه کاربردی

دکتر جعفر نژاد-کلاس(6)

اصول برنامه ریزی

دکتر کبریایی-کلاس(6)

بهداشت محیط ( 3)

مهندس حنانی-کلاس(4)

انقلاب اسلامی- گروه7- مشترک با محیط 95

آقای عمو رمضان زاده -کلاس(4)

دوشنبه

 

 

اقتصاد بهداشت

دکتر فخری-کلاس(6)

پاتولوژِی جغرافیایی ایران-ساعت 3-1

دکتر دهقانی –کلاس(5)

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

دکتر دهقانی –کلاس (5)- ساعت6-3

سه شنبه

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99/1398

 

رشته: بهداشت عمومی

ورودی: مهر1395

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم:  هفتم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس –نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

اقدامات بهداشتی

دکتر رحمانی-نیمه اول  –کلاس مشفق -

کاربرد کامپیوتر

دکتر رحیمی –مرکز کامپیوتر


 

 

یک شنبه

 

کارآموزی

کارآموزی

 

 

دوشنبه

 

 کمکهای اولیه

خانم رحیمی-نیمه اول پراتیک

 

سه شنبه

 

 

چهار شنبه

 

 

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر