دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:25:42 PM 1399 / 05 / 24
 

 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

کارشناسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99- 1398کارشناسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99/1398

رشته: بهداشت حرفه ای

ورودی: مهر 1398

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم:  اول

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس –نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

دانش خانواده و جمعیت-گروه(7)- آقای کاشانی نژاد

مشترک با حرفه ای96 -کلاس محتشم ساختمان فرقانی

دینامیک گازها وائروسلها

دکتر بهرامی –کلاس(2)

اندیشه اسلامی (1)-گروه (7)

آقای میثم یوسفی -مشترک با محیط 98-کلاس(1)

 

سه شنبه

فیزیک اختصاصی (1)

دکتر فرهود-کلاس(1)

زبان پیش دانشگاهی –گروه (8)

خانم ساغر –کلاس(3)

بیوشیمی -خانم دکتر آقا داود- نیمه اول-کلاس(3)

واصول تغذیه- دکتر جعفرنژاد- نیمه دوم -کلاس(3)

 

چهار شنبه

ریاضیات عمومی (1)

خانم اکبر زاده-کلاس(3)

فیزیولوژی و کالبد شناسی-ساعت13-10

دکتر صابری-کلاس(3)

شیمی عمومی

دکتر مظاهری –کلاس(3)

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99/1398

رشته: بهداشت حرفه ای وایمنی کار

ورودی: مهر 1397

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم: سوم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس –نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

ارگونومی شغلی (1)

خانم رسولی –کلاس (6)

ارگونومی شغلی (1)

خانم رسولی –کلاس (6)

مکانیک جامدات

مهندس بابا یی-کلاس(6)

 

یک شنبه

 

روشنایی در محیط کار

مهندس حنانی-کلاس (5)

مبانی نمونه برداری

-دکتر بهرامی -آزمایشگاه

زبان عمومی

خانم ساغر-کلاس(6)

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

زبان عمومی

خانم ساغر-کلاس(5)

اخلاق اسلامی –گروه (8)

آقای دستاران-مشترک با محیط97

آمار زیستی-ساعت 4-1

دکتر مقامی-کلاس(4)

 

چهار شنبه

 

اصول سم شناسی و پایش بیولوژیک

دکتر صابری-کلاس(2)

مبانی نمونه برداری

دکتر بهرامی –کلاس(4)

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99/1398

رشته: بهداشت حرفه ای

ورودی: مهر 1396

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم:  (پنجم )

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس –نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

مهندسی انسانی (2)

دکتر مطلبی-کلاس(1)

بهداشت پرتو

مهندس حنانی –کلاس(4)

مهندسی انسانی (2)-بهداشت پرتو

آزمایشگاه-ساعت 14-12

 

دوشنبه

 

دانش خانواده و جمعیت –گروه(7)-کلاس محتشم

مشترک با حرفه ای 98-آقای کاشانی نژاد

 

سم شناسی شغلی-عملی

آزمایشگاه

 

سه شنبه

 

سم شناسی شغلی

دکتر صابری -کلاس(4)

مبانی کنترل آلودگی هوا

دکتر بهرامی-کلاس(4)

سم شناسی شغلی-عملی

آزمایشگاه

 

چهار شنبه

 

ایمنی در محیط کار (3)

مهندس خواجه وندی-کلاس(4)

مدیریت صنعتی

دکتر کبریایی-کلاس(1)

ایمنی در محیط کار (3)-عملی

مهندس خواجه وندی-ساعت 15-12

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99/1398

رشته: بهداشت حرفه ای

ورودی: مهر 1395

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم:  هفتم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس –نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

آشنایی با صنایع

اساتید گروه

 

 

 

سه شنبه

 

اخلاق حرفه ای

اساتید گروه –کلاس(6)

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

دکتر صابری –کلاس(1)

 

 

چهار شنبه

 

نقشه کشی ونقشه خوانی صنعتی

 دکتر مظاهری -مرکز کامپیوتر

GIS

دکتر مظاهری -مرکز کامپیوتر

کامپیوتر ساعت 15-13

دکتر مظاهری -مرکز کامپیوتر

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر