دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:53:31 AM 1400 / 03 / 23
 

راهنمای تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت

فهرست

کاشان سرزمین کهن

تاریخچه دانشکده

ریاست دانشکده

معاون آموزشی و دانشجویی فرهنگی  دانشکده

معاون پژوهشی دانشکده

واحد پژوهشی

دانشکده بهداشت در یک نگاه

گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت عمومی

گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

گروه آموزشی مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست

گروه آموزشی تربیت بدنی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

دفتر توسعه آموزش(EDO)

کمیته استعدادهای درخشان دانشگاه

واحد دانشچویی فرهنگی دانشکده

فرآیند انتخاب  و معرفی دانشجوی نمونه

المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

کتابخانه تخصصی

 روابط عمومی / وب سایت

دایره امتحانات

شرح وظایف استاد راهنما

قوانین و مقررات آموزشی کارشناسی

قوانین و مقررات آموزشی کارشناسی ارشد

آئین نامه دانشجویان دکتری

راهنمای فضای فیزیکی دانشکده

دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

تلفن: 5-55540021- داخلی 3642
نمابر: 55540111
صفحه الکترونیکی:
www.healthf.kaums.ac.ir                  
کدپستی: 
8715973449
پست الکترونیکی:healthf@kaums.ac.ir
کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند،  بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر 99