دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:52:19 AM 1397 / 11 / 29
 


 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اعضاء گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت

 

مدیر گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار: مهندس میترا حنانی

مهندس میترا حنانی

دکتر مسعود مطلبی

     

دکتر عباس بهرامی

   

دکتر حمیدرضا صابری

مهندس علی اصغر خواجه وندی  
 

 

کارشناس گروه آموزشی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مهندس حسین روحانی

مهندس سمیه سرکاری
کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

اساتید بازنشسته گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

آقای دکتر حسن الماسی

 تاریخ آخرین ویرایش: خرداد 97

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر