دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:28:13 AM 1397 / 02 / 04
 


 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اعضاء گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت

 

مدیر گروه بهداشت حرفه ای: مهندس میترا حنانی

مهندس میترا حنانی

دکتر مسعود مطلبی

     

مهندس عباس بهرامی

   

دکتر حمیدرضا صابری

 

 

کارشناس گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

مهندس حسین روحانی

مهندس سمیه سرکاری
کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر