دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1:47:41 AM 1397 / 03 / 31
 


 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اعضاء گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت

 

مدیر گروه بهداشت حرفه ای: مهندس میترا حنانی

مهندس میترا حنانی

دکتر مسعود مطلبی

     

دکتر عباس بهرامی

   

دکتر حمیدرضا صابری

مهندس علی اصغر خواجه وندی  
 

 

کارشناس گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

مهندس حسین روحانی

مهندس سمیه سرکاری
کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

اساتید بازنشسته گروه بهداشت حرفه ای

آقای دکتر حسن الماسی

 تاریخ آخرین ویرایش: خرداد 97

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر