دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:37:31 AM 1400 / 03 / 23
 


 اعضای شورای گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

  •  دکتر مسعود مطلبی
  • مهندس عباس بهرامی
  • مهندس میترا حنانی
  • دکتر حمیدرضا صابری

 

 

تاریخ شروع شورای گروه بهداشت حرفه ای : 14/5/1380

 


 تاریخ آخرین ویرایش: خرداد 99