دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:14:07 AM 1397 / 03 / 04
 


 اعضای شورای گروه بهداشت حرفه ای

 

  •  دکتر مسعود مطلبی
  • مهندس عباس بهرامی
  • مهندس میترا حنانی
  • دکتر حمیدرضا صابری

 

 

تاریخ شروع شورای گروه بهداشت حرفه ای : 14/5/1380

 

جدول زمانی تشکیل جلسات  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

ردیف

تاریخ

محل تشکیل جلسات

ساعت

1

چهارشنبه   26/7/96

اطاق مدیر گروه

14-12:30

2

چهارشنبه   24/8/96

"

"        "

3

چهارشنبه   29/9/96

"

"        "

4

چهارشنبه   27/10/96

"

"        "

5

چهارشنبه   25/11/96

"

"        "

6

چهارشنبه   24/12/96

"

"        "

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر