دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:57:00 PM 1399 / 05 / 21
 


 اعضای شورای گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

  •  دکتر مسعود مطلبی
  • مهندس عباس بهرامی
  • مهندس میترا حنانی
  • دکتر حمیدرضا صابری

 

 

تاریخ شروع شورای گروه بهداشت حرفه ای : 14/5/1380

 


 تاریخ آخرین ویرایش: خرداد 99

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر