دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:36:54 AM 1400 / 03 / 23
 

 
طرح درس گروه آموزشی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  فرم طرح درس

 

  ریاضیات عمومی 1

دینامیک گازها و آئروسل ها

تهویه صنعتی

  مبارزه با آلودگیهای هوای محیط کار

  بهداشت حرفه ای

  صدا و ارتعاش در صنعت 

  بیماریهای ناشی از کار  

  تجزیه نمونه آلودگیها

  سم شناسی صنعتی مقدماتی

  شناسایی عوامل شیمیایی

 آشنایی با روشهای کنترل آلودگی هوا

  مبانی نمونه برداری

  مبانی نمونه برداری. ناپیوسته

 فیزیولوژی و کالبد شناسی

 سم شناسی صنعتی مقدماتی

 بیماریهای ناشی از کار

 اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

 کمکهای اولیه

 فیزیولوژی و کالبد شناسی

  فیزیک اختصاصی 2  بهداشت حرفه ای

  نقشه کشی

 مکانیک سیالات (کارشناسی پیوسته)

 مکانیک سیالات (کارشناسی ناپیوسته)

 دینامیک گازها و آئروسلها

 شیمی تجزیه

 کارآموزی در عرصه (آشنایی با GIS)

ایمنی در محیط کار 2

ایمنی در محیط کار 3

مدیریت و ارزیابی ریسک

مهندسی فاکتورهای انسانی

سیستم های مدیریت یکپارچه

ارزش گذاری اقتصادی (رشته HSE)

روشنایی در محیط کار

تنش های حرارتی در محیط کار

بهداشت پرتوها

ایمنی در محیط کار 1

مدیریت یکپارچه سلامت، ایمنی و محیط زیست

مدیریت حریق

ارزش گذاری اقتصادی

سیستم های مدیریت یکپارچه

ارزش گذاری اقتصادی در HSE

 

 

 

دروس عمومی

  تربیت بدنی - آمادگی جسمانی

  تربیت بدنی - هاکی

  تربیت بدنی - بدمینتون

  ادبیات فارسی

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

 

 


 
  فرم طرح درس

 

 

تاریخ آخرین ویرایش:  خرداد99