دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:35:38 AM 1400 / 03 / 23
 

 

دانشکده بهداشت
 آزمایشگاه های گروه آموزشی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

  آزمایشگاه عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

 

  فرم گزارش آزمایشگاه

  •   روشها و وسایل نمونه برداری از آلاینده های محیط کار
  •  تجزیه و آنالیز نمونه ها
  •  تهویه

 1- الف) وسایل نمونه برداری از آلاینده ها :
1-1- الف) انواع پمپ ها (دستی ، نمونه برداری فردی، محیطی)
2-1- الف) ست کالیبراسیون پمپ نمونه برداری فردی و کالیبراسیون پمپهای دستی
3-1- الف) گازمتر تر و خشک
4-1- الف) بطری ماریوتی
5-1- الف) انواع روتامتر در رنج های مختلف
6-1- الف) Airbag
7-1- الف) سیکلون
8-1- الف) انواع لوله های جاذب، دتکتورتیوب، فیلتر نمونه برداری، ایمپینجر
10-1- الف) کاسکیدایمپکتور

 


ب) اهداف
1-1- ب) آشنایی دانشجویان با وسایل مختلف نمونه برداری از آلاینده ها
2-1- ب) آشنایی دانشجویان با نحوه کالیبراسیون وسایل نمونه برداری با استفاده از استانداردهای اولیه، میانی و مدیاهای مختلف
3-1- ب) آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از وسایل و روشهای مختلف نمونه برداری فردی و محیطی و انجام کار عملی

 


2- الف) وسایل تجزیه و آنالیز نمونه ها :
1-2- الف) میکروسکوپ
2-2- الف) دستگاه ه ICP

 


2- ب) اهداف
1-2- ب) آشنایی دانشجویان با روش استفاده از میکروسکوپ در تجزیه نمونه ها
2-2-ب) آشنایی دانشجویان با روشهای شمارش ذرات جمع آوری شده و انجام کار عملی
3-2- ب) آشنایی دانشجویان با قسمت های مختلف دستگاه ICP
4-2- ب) آشنایی دانشجویان با روش آماده سازی نمونه جهت تجزیه
5-2- ب) آشنایی دانشجویان با روش آنالیز نمونه توسط دستگاهICP و انجام کار عملی

 


3- الف) وسایل آزمایشگاه تهویه
1-3- الف) تونل باد، فن، هود و اتصالات 2-3 الف) مانومتر دیجیتالی 3-3- الف) آنمومتر
4-3- الف) لوله پیتوت
 

3-ب ) اهداف :
1-3-ب) آشنایی دانشجویان با وسایل اندازه گیری فشار استاتیک، فشار سرعت، سرعت جریان هوا و انجام کار عملی
2-3- ب) آشنایی دانشجویان با روش تست کارایی سیستم تهویه 
 
 
   

آزمایشگاه اندازه گیری عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

 

فرم اندازه گیری روشنایی

وسایل و روشهای اندازه گیری صدا و ارتعاش
 وسایل و روشهای اندازه گیری شرایط جوی محیط کار
 وسایل و روشهای اندازه گیری نور و روشنائی در محیط کار
وسایل اندازه گیری پرتوهای زیان آور
 

 

الف) وسایل آزمایشگاه صدا و ارتعاش :
1-1- الف) انواع صداسنج های ساده
2-1-الف)صداسنج پیشرفته با قابلیت آنالیز صدا در مراکزاکتاو(مدلcel 440)
3-1-الف)دوزیمترصدا(مدلcel420)
4-1- الف) انواع کالیبراتورها
5-1- الف) ارتعاش سنج
 

 

1- ب) اهداف :
1-1-ب) آشنایی دانشجویان با انواع صداسنج های ساده و پیشرفته، دوزیمتر صدا و نحوه استفاده از آنها
2-1- ب) آشنایی دانشجویان با نحوه کالیبراسیون انواع صداسنج
3-1- ب) آشنایی دانشجویان با روشهای مختلف اندازه گیری صدا در محیط کار و انجام کار عملی
4-1-ب) آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از ارتعاش سنج

 


2- الف) وسایل آزمایشگاه شرایط جوی محیط کار :
1-2- الف) انواع کاتاترمترهای ساده و نقره اندود در رنج های مختلف
2-2- الف) انواع دماسنج تر، خشک وگویسان
3-2- الف) طوبت سنج چرخان
4-2- الف) رطوبت سنج آسمن
5-2- الف) WBGTسنج دیجیتالی(مدل CASELLA CEL)
6-2-الف)WBGTسنج (مدل CASELLA HSM 100)

 


2-ب) اهداف :
1-2-ب) آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از وسایل اندازه گیری
2-2-ب) آشنایی دانشجویان با روشهای تعیین رطوبت، سرعت جریان هوا، تعیین MRT و انجام کار عملی
3-2-ب) آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از دستگاه WBGTسنج و تعیین ریسک استرس حرارتی در محیط کار و انجام کار عملی

 


3- الف) وسایل اندازه گیری نور و روشنایی :
1-3- الف) انواع لوکس متر
2-3- الف) فتومتر

 


3-ب) اهداف :
1-3- ب) آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از وسایل مختلف اندازه گیری شدت روشنایی
2-3- ب) آشنایی دانشجویان با روشهای اندازه گیری شدت روشنایی ودرخشندگی و انجام کار عملی


4- الف) وسایل اندازه گیری پرتوهای زیان آور :
1-4- الف) انواع دوزیمترهای جیبی اندازه گیری پرتو
2-4- الف) کنتورگایگرمولر
3-4- الف) فتومتر مجهزبه سنسور اندازه گیری پرتوهای
4-4 الف) وسایل اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی
 

 

4- ب) اهداف
1-4- ب) آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از وسایل اندازه گیری پرتوها

 

  

آزمایشگاه اسپیرومتری

1-الف)وسایل اسپیرومتری:

1-1-الف)اسپیرومتری Vitalographمدل2120

2-1-الف)اسپیرومتری Vitalograph

3-1-الف)اسپیرومتر آبی

 

1-ب)اهداف:

1-1- الف) آشنایی دانشجویان با انواع مختلف اسپیرومتر ونحوه عملکرد آنها

2-1-ب) آشنایی دانشجویان با اسپیروگرام های مختلف وانجام کار عملی


  

آزمایشگاه ادیومتری

1-الف)وسایل ادیومتری:
1-1-الف)ادیومتر اسکرینینگ MEVOX ASB15
2-1-الف)ادیومترWELLTONE AD19
 

1-ب)اهداف:
1-1-ب)آشنایی دانشجویان با انواع مختلف ادیومتر ونحوه عملکرد آنها
2-1-ب) آشنایی دانشجویان با شیوه های مختلف انجام تست ادیومتری وادیوگرام ها وانجام کار عملی

 

 

 آزمایشگاه ارگونومی

1- الف) وسایل ارگونومی :

1-1- الف) آنتروپومتر

 1-ب) اهداف:

1-1-ب)آشنایی دانشجویان با دستگاه آنتروپومتر ونحوه عملکرد آن جهت اندازه گیری ابعاد بدن انسان
 

 

 آزمایشگاه ایمنی


 
1-الف)وسایل ایمنی:
1-1- الف) سیستم اطفاء حریق
2-1-الف) وسایل ایمنی و حفاظت فردی (انواع گوشی، ماسک، لباس کار،کلاه ایمنی،سپرحفاظتی و...)
 

1- ب) اهداف :
1-1-ب)آشنایی دانشجویان با نحوه عملکرد سیستم اطفاءحریق خودکار
2-1-ب)آشنایی دانشجویان با انواع وسایل حفاظت فردی وکاربرد آنها در مشاغل مختلف
3-1-ب)آشنایی دانشجویان با انواع کپسولهای اطفاءحریق ونحوه عملکرد آنها

 

شماره تماس:   25-55540021 -0361      داخلی 643 مسئول آزمایشگاه: آقای مهندس روحانی

  

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش:خرداد 99