دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:33:47 AM 1400 / 03 / 23
 

 

  تماس با گروه آموزشی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  شماره تماس دانشگاه علوم پزشکی کاشان : 25-55540021 -031 

داخلی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهاشت:    

  • آقای مهندس بهرامی - آقای دکتر صابری - آقای مهندس روحانی داخلی 643
  • آقای دکتر مسعود مطلبی و خانم مهندس حنانی داخلی 658

  تلفن و نمابر دانشکده بهداشت:   55540111 - 031

  • آدرس الکترونیکی : http://healthf.kaums.ac.ir
  • آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده بهداشت  کدپستی 111/87155  

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: خرداد99