دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:34:39 AM 1400 / 06 / 31
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اعضاء گروه بهداشت محیط  دانشکده بهداشت 

 مدیر گروه بهداشت محیط: دکتر داورخواه ربانی

 

 

دکتر داورخواه ربانی

 

 

دکتر حسن رحمانی

دکتر نظام میرزایی

 

دکتر روح اله دهقانی


        

دکتر اشرف مظاهری تهرانی

دکتر احسان احمدی

 

دکتر فاطمه یوسفیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسان گروه آموزشی بهداشت محیط

مهندس

زهرا ابوسعیدی

مهندس
 غلامرضا حسین دوست

مهندس
لیلا ایرانشاهی

 

 

نرجس زیلوچی

 

 

 

 

 

اساتید بازنشسته گروه مهندسی بهداشت محیط

مهندس محمدرضا رضایی

  تاریخ آخرین ویرایش:خرداد1399