دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:28:30 AM 1397 / 02 / 04
 

 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اعضاء گروه بهداشت محیط  دانشکده بهداشت 


 

 مدیر گروه بهداشت محیط: دکتر محمدباقر میران زاده

 

 

دکتر حسن رحمانی

دکتر داورخواه ربانی
 

دکتر نظام میرزایی
        

 

 

 

کارشناسان گروه آموزشی بهداشت محیط

مهندس
فاطمه صداقت

مهندس
 غلامرضا حسین دوست


مهندس
لیلا ایرانشاهی

 

زینب خاموشی وادقانی

فاطمه رستار
 

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: بهمن 96

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر