دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:57:27 AM 1396 / 01 / 09
 

 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اعضاء گروه بهداشت محیط  دانشکده بهداشت 


 

 مدیر گروه بهداشت محیط: دکتر محمدباقر میران زاده

 

 

  دکتر داورخواه ربانی
 

دکتر نظام میرزایی
        

 

 

 

کارشناسان گروه آموزشی بهداشت محیط

مهندس
فاطمه صداقت

مهندس
 غلامرضا حسین دوست


مهندس
لیلا ایرانشاهی

 

مهندس مونا رمضانی

مهندس فائره قدمی
 

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: بهمن 1395

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی