دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1:47:57 AM 1399 / 01 / 14
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اعضاء گروه بهداشت محیط  دانشکده بهداشت 

 مدیر گروه بهداشت محیط: دکتر داورخواه ربانی

 

 

دکتر داورخواه ربانی

 

 

دکتر حسن رحمانی

دکتر نظام میرزایی

 

دکتر روح اله دهقانی


        

 

 

 

 

 

کارشناسان گروه آموزشی بهداشت محیط

مهندس

زهرا ابوسعیدی

مهندس
 غلامرضا حسین دوست

مهندس
لیلا ایرانشاهی

 

 

فاطمه رستار

اساتید بازنشسته گروه مهندسی بهداشت محیط

مهندس محمدرضا رضایی

  تاریخ آخرین ویرایش:مهر 1398

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر