دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:47:29 PM 1399 / 11 / 09
 

 

 شورای گروه بهداشت عمومی
 

اعضاء شورای گروه بهداشت عمومی:


  • مهندس یدا.. رمضانی
  • مهندس محمد صباحی بیدگلی
  • دکتر علی کبریایی
  • دکتر علی فخری


 

  •   تاریخ شروع شورای گروه بهداشت عمومی :   1/1/1379

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   

جشنواره پرتال