دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:44:01 PM 1399 / 05 / 18
 

 

 شورای گروه بهداشت عمومی
 

اعضاء شورای گروه بهداشت عمومی:


  • مهندس یدا.. رمضانی
  • مهندس محمد صباحی بیدگلی
  • دکتر علی کبریایی
  • دکتر علی فخری


 

  •   تاریخ شروع شورای گروه بهداشت عمومی :   1/1/1379

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر